Wetenschappelijk onderzoek: invoering controlemaatregelen voor de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Vanaf 1 januari 2014 worden betere controlemaatregelen ingevoerd met betrekking tot de niet doorstorting van bedrijfsvoorheffing inzake wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt een definitie van onderzoek of ontwikkeling ingevoerd, moet de werkgever een aanmeldingprocedure naleven en wordt aan de werkgever de mogelijkheid gegeven een adviesaanvraag in te dienen. 

Vanaf 1 januari 2014 wordt een uitdrukkelijke definitie ingevoerd van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s. Het zijn projecten of programma’s die tot doel hebben:

  • fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of gebruik wordt beoogd;
  • industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor de validering van generale technologieën, met uitzondering van prototypes;
  • experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten worden verstaan en het vastleggen van informatie daarover. Deze activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.

De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten valt eveneens onder experimentele ontwikkeling indien het prototype noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en de productie ervan te duur is om alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te worden gebruikt.

Onder “experimentele ontwikkeling” wordt niet verstaan routinematig op periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

Vanaf 1 januari 2014 moeten bedrijven die gebruik wensen te maken van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen van hun wetenschappelijke onderzoekers hun nieuwe onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –programma’s vooraf aanmelden bij de Programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO).  Hierbij moet worden aangetoond dat de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zich op het terrein van het fundamenteel onderzoek, het industrieel onderzoek of de experimentele ontwikkeling situeren.

Voor projecten of programma’s die reeds bestaan op 31 december 2013 hebben ondernemingen tot 31 december 2014 de tijd om aan de aanmeldingsverplichting te voldoen.

Adviesaanvraag

Indien een werkgever rechtszekerheid wenst te bekomen omtrent de toepassing van de vrijstelling kan hij vanaf 1 januari 2014 aan BELSPO vragen of de voorgelegde onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of -programma's (en desgevallend diploma's) beantwoorden aan de vooropgestelde doelstellingen. Het advies dat door BELSPO wordt gegeven is een bindend advies.

De procedure en de modaliteiten van de aanvraag en de verstrekking van de adviezen moeten nog verder worden uitgewerkt via koninklijk besluit. Tot op heden is dit koninklijk besluit nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Onze experts staan ter beschikking voor al uw vragen over het recht op de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek. U kan ze contacteren via legal@partena.be.

Bron: Wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, B.S. 28.06.2013. 

Auteur: Peggy Criel

07/01/2014