Welzijn op het werk: laatste wijzigingen

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk heeft tal van wijzigingen aangebracht aan de reglementering betreffende het welzijn op het werk. Sommige wijzigingen zijn van toepassing sinds 23 mei 2014, andere treden in werking op 1 januari 2016.

In deze Infoflash krijgt u een beknopte voorstelling van de belangrijkste wijzigingen aan de verplichtingen voor de werkgever.

=> Raadpleeg onze Infoflash van 23 mei 2014 over de nieuwe reglementering betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk.

Gezondheidstoezicht

De werkgever dient:

 • enerzijds, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te verwittigen:
  • wanneer een werknemer klaagt over ongemakken of tekenen van een aandoening vertoont die kunnen worden toegeschreven aan zijn arbeidsomstandigheden;
  • wanneer hij vaststelt dat de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer de risico’s verbonden aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt;
 • en anderzijds, aan iedere kandidaat of werknemer die onderworpen is aan een preventief medisch onderzoek dat geen periodieke gezondheidsbeoordeling of een spontane raadpleging is een formulier 'verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers' te overhandigen. Dit formulier is bestemd voor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en wordt door de werkgever aangevuld.

Opmerking - Elke werknemer, al dan niet onderworpen aan het gezondheidstoezicht (of met zijn akkoord de behandelende arts) kan voortaan immers rechtstreeks bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een spontane raadpleging vragen naar aanleiding van gezondheidsklachten waarvan hij (of de behandelende arts) meent dat deze arbeidsgerelateerd zijn.

Informeren van de werknemers

De werkgever moet:

 • de werknemers informeren over de opdrachten en taken van de interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, en van de verschillende preventieadviseurs;
 • op een voor de werknemers gemakkelijk toegankelijke plaats het volgende vermelden:
  • de namen en de contactgegevens van de preventieadviseurs bevoegd voor arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde en psychosociale aspecten;
  • (desgevallend) de naam en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon en van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Procedure van werving en selectie

De voorafgaande gezondheidsbeoordeling en de betekening van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer mogen ook gebeuren vooraleer de arbeidsovereenkomst gesloten wordt, voor zover deze gezondheidsbeoordeling de laatste stap is in de procedure van werving en selectie en de arbeidsovereenkomst, onder voorbehoud van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, effectief tot stand komt. 

Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

De werkgever moet alle werknemers die al dan niet onderworpen zijn aan het verplicht gezondheidstoezicht informeren over hun recht te genieten van een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid, met het oog op een eventuele aanpassing van hun werkpost.

Opmerking - In geval van arbeidsongeschiktheid, kan de werknemer, al dan niet onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht, voortaan rechtstreeks bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vragen.

Onderzoek bij werkhervatting

De werknemers tewerkgesteld aan een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met welbepaald risico, worden verplicht aan een onderzoek bij werkhervatting onderworpen na minstens 4 opeenvolgende weken afwezigheid wegens om het even welke ziekte, aandoening of ongeval of wegens bevalling.

Op verzoek van de werknemer of wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het nodig oordeelt wegens de aard van de ziekte, de aandoening of het ongeval, kan het onderzoek bij werkhervatting plaatsvinden na een afwezigheid van kortere duur.

Dit onderzoek gebeurt ten vroegste op de dag waarop het werk of de dienst wordt hernomen en ten laatste op de 10e werkdag daarna.

Werknemers in contact met voedingswaren

Het verplicht gezondheidstoezicht zal afgeschaft worden voor werknemers die een activiteit verbonden aan voedingswaren uitoefenen. De verplichtingen die, met ingang van 1 januari 2016, gelden voor de werkgever die werknemers tewerkstelt die in contact komen met voedingswaren zijn vermeld in het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk.

Werken met beeldschermapparatuur

Bepaalde verplichtingen voor de werkgever in het kader van het werken met beeldschermapparatuur worden gewijzigd vanaf 1 januari 2016. Die wijzigingen zijn vermeld in het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur.

Bronnen: Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk, Belgisch Staatsblad van 23 mei 2014; website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, rubriek ‘Thema's/Welzijn op het werk’ (www.werk.belgie.be).

Auteur: Catherine Mairy

26/06/2014