Wat is de deeleconomie en wat is de huidige status?

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

De FOD Financiën heeft aangekondigd dat het nieuwe fiscale stelsel van de deeleconomie vermoedelijk zal worden uitgesteld tot de herfst.
Een deeleconomie, wat is dat precies?

Binnen een deeleconomie consumeren, produceren en verhandelen mensen onderling producten, diensten, kennis en geld. Dat verloopt meestal via elektronische platformen die vraag en aanbod bij elkaar brengen.

De regering heeft voorgesteld om een specifiek fiscaal stelsel in te voeren voor inkomsten die voortkomen uit diensten die een particulier levert aan een andere particulier, door tussenkomst van een online platform. Bijvoorbeeld voor het onderhouden van een tuin, het verstellen van kledij of het geven van gitaarles.

De regering wil zo dit soort inkomsten, waarop momenteel vaak geen enkele belasting wordt betaald, uit de grijze zone halen. Het doel is ook om het ondernemerschap een duwtje in de rug te geven en ervoor te zorgen dat mensen een beperkte activiteit kunnen uitoefenen met een minimum aan formaliteiten.

Wat houdt het specifieke fiscale stelsel voor de deeleconomie in?

Mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd, zullen de inkomsten uit zo’n deeleconomie belast worden aan 20%, na toepassing van de forfaitaire beroepskosten van 50%.

Om dit gunstige stelsel te genieten, moeten de diensten enkel geleverd worden aan en door fysieke personen

  • die niet handelen in het kader van hun beroepsactiviteit
  • die handelen door tussenkomst van erkende online platformen

De vergoedingen met betrekking tot de diensten worden enkel via het online platform of door een tussenpersoon van het platform aan de dienstverlener betaald.

Dit specifieke fiscale stelsel geldt echter enkel voor inkomsten onder de bovengrens van €5.000 (geïndexeerd bedrag). Indien die grens wordt overschreden, dan worden de volledige inkomsten beschouwd als gewone beroepsinkomsten voor het lopende jaar en het volgende jaar.

Het fiscale stelsel zoals voorzien is niet van toepassing op de inkomsten uit de levering van goederen of het verhuur van roerende of onroerende goederen.

Hoe staat het met de erkenning en formaliteiten?

Allereerst moeten de platformen die als tussenpersoon fungeren, erkend zijn. De erkenningsvoorwaarden moeten nog vastgelegd worden bij Koninklijk Besluit. Dat is nog niet gebeurd en daarom zal dit nieuwe fiscale stelsel later in werking treden dan voorzien.

Daarna zullen deze erkende platformen bedrijfsvoorheffing moeten inhouden op de vergoedingen die via hen passeren, die voorheffing moeten doorstorten naar de FOD Financiën en jaarlijks een inlichtingenfiche moeten opstellen.

Hoe vertaalt dit zich In de praktijk?

We nemen 2 voorbeelden onder de loep:

  1. Julien, een zelfstandig tuinier van beroep, biedt zijn diensten als tuinier ook aan in zijn vrije tijd via een erkend elektronisch platform. In een dergelijk geval komen de inkomsten die via het platform verlopen niet in aanmerking voor het nieuwe fiscale stelsel. Deze zullen beschouwd worden als beroepsinkomsten, net zoals de inkomsten die gegenereerd worden door zijn hoofdberoepsactiviteit.
  1. Thomas, een (loontrekkende) arbeider uit de bouwsector, biedt zijn diensten aan als stukadoor via een erkend elektronisch platform. De inkomsten die voortvloeien uit deze activiteit zullen daarentegen wel het specifieke fiscale stelsel kunnen genieten, indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
    -Indien de inkomsten van Thomas die in 2016 voortvloeien uit de deeleconomie €2.000 bedragen (onder de bovengrens), dan kunnen ze de aanslagvoet van 20% (en de forfaitaire vermindering) genieten.
    -Indien Thomas in 2017 via het erkend platform €6.000 verdient (boven de bovengrens), dan zullen zijn inkomsten van 2017 en die van 2018 beschouwd worden als beroepsinkomsten en niet in aanmerking komen voor het specifieke stelsel.

En nu?

Nu is het wachten op de publicatie van de erkenningscriteria voor de platformen vooraleer het nieuwe stelsel toegepast zal kunnen worden op deze nieuwe vorm van inkomsten.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

28/09/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.