Waals Gewest: Tewerkstellingssteun (4): ‘Stimulans 55+’

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De nieuwe steunmaatregelen voor de werkgelegenheid in het Waals Gewest treden in werking op 1 juli 2017. Er zijn 4 ‘stimulansmaatregelen’: Stimulans -25 jaar; Stimulans 12 maanden +; Stimulans inschakeling en Stimulans 55+.

De 3 eerste maatregelen zijn activeringsmaatregelen (= aftrek van een uitkering van het nettomaandloon). De 4e maatregel is een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid.

Zoals we in onze infoflash van 18 april  hebben aangegeven, verstaan we onder ‘Waals Gewest’ het Franstalig Waals Gewest zonder de Duitstalige Gemeenschap.

In tegenstelling tot de drie activeringsmaatregelen (zie infoflashes van 16 juni, 19 juni en 22 juni) hebt u enkel toegang tot deze maatregel indien u een vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest hebt. U dient er een werknemer van 55 jaar en ouder tewerk te stellen.

In deze infoflash bespreken we in detail de maatregel ‘Stimulans 55+’. De Waalse regering vervangt de federale maatregel (doelgroepvermindering voor oudere werknemers) door haar eigen gewestelijke maatregel (Stimulans 55+).

Bepaalde informatie is afkomstig uit een ontwerp van besluit en wordt dus gegeven onder voorbehoud van publicatie van dat besluit in het Belgisch Staatsblad.

Wie kan de ‘Stimulans 55+’ genieten?

Elke werkgever die behoort tot categorie 1 van de structurele vermindering met een vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest.

Wie kan het recht openen op de ‘Stimulans 55+’

De werknemer moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Minstens 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal;
  • Een refertekwartaalloon verdienen dat lager is dan € 13.942,47 (bedrag van toepassing vanaf 1 juli 2017);
  • Tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid gelegen in het Franstalig Waals Gewest.

Welk voordeel?

Het voordeel voor u als werkgever bestaat uit een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid.

Deze vermindering bedraagt:

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal

Driemaandelijks bedrag van de vermindering voor een voltijdse werknemer met volledige arbeidsprestaties

55 tot 57 jaar

€ 400/kwartaal

58 tot 61 jaar

€ 1000/kwartaal

62 jaar tot de laatste dag van het kwartaal waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (momenteel 65 jaar)

€ 1500/kwartaal

De federale proratiseringregels voor deeltijdse werknemers of voltijdse werknemers met onvolledige prestaties blijven van toepassing (ß, µ, …).

Overgangsmaatregel

Er werd een overgangsmaatregel in het leven geroepen voor de werknemers die op 30 juni 2017 54 jaar oud zijn.

De federale maatregel was immers van toepassing voor de werknemers van 54 jaar en ouder terwijl de nieuwe gewestelijke maatregel slechts van toepassing is vanaf 55 jaar.

De werknemer moet:

  • Minstens 54 jaar zijn op 30 juni 2017;
  • Tewerkgesteld zijn bij een werkgever die behoort tot categorie 1 van de structurele vermindering;
  • Tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest;
  • Een refertekwartaalloon verdienen dat lager is dan € 13.942,47 (bedrag van toepassing voor het 3e en 4e kwartaal 2017 en het 1e kwartaal 2018).

Een korting van € 400/kwartaal zal toegekend worden tot het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt (wanneer hij 55 jaar is, kan de werkgever de gewestelijke maatregel ‘Stimulans 55+’ genieten) en dit maximum tot het eerste kwartaal 2018.

Inwerkingtreding

De federale doelgroepvermindering voor de oudere werknemers wordt op 1 juli 2017 afgeschaft.

De maatregel ‘Stimulans 55 +’ treedt in werking op 1 juli 2017.

Bronnen: Decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, B.S. 16 maart 2017; Ontwerp van besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen.

Auteur: Anne Ghysels

23/06/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.