Vrijstelling van het tewerkstellen van jongeren met een startbaanovereenkomst (sbo) in psc 140.01

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn werkgevers verplicht om een bepaald aantal jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen, tenzij ze vrijgesteld zijn van deze verplichting.

VERPLICHTING TOT AANWERVING

Werkgevers die tot de privésector behoren en die minstens 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar zijn verplicht om jongeren onder de 26 jaar te werk te stellen ten belope van een bepaald percentage van hun personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten: 3 % voor de profitsector en 1,5 % voor de non-profitsector.

Werkgevers die geen 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar moeten niet voldoen aan die verplichting.

MOGELIJKHEID TOT VRIJSTELLING

De wet betreffende de SBO's laat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toe om aan de sectoren die daarom vragen een volledige vrijstelling van deze verplichting toe te kennen. Deze vrijstelling wordt toegekend wanneer de sector minstens 0,15 % van de driemaandelijkse loonsom besteedt ten gunste van de 'risicogroepen' en verder bijzondere inspanningen levert op het vlak van de aanwerving van werknemers.

Het PsC 140.01 (ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer) heeft gebruikgemaakt van deze mogelijkheid.

De werkgevers die voor hun arbeiders onder het PsC 140.01 vallen, worden vrijgesteld van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen. De vrijstelling geldt vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Werkgevers die voor hun arbeiders onder het PsC 140.01 vallen, worden volledig vrijgesteld, ook wanneer ze bedienden tewerkstellen en hun personeel uit meer bedienden dan arbeiders bestaat.

Bron: Ministerieel Besluit van 12 oktober 2018 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers van de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer die onder het Paritair Comité 140.00 voor het vervoer en de logistiek vallen, B.S. 22.10.2018.