Vrijstelling van het tewerkstellen van jongeren met een Startbaanovereenkomst (SBO) in PC 140, 120 en 214

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn werkgevers verplicht om een bepaald aantal jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen. Tenzij ze vrijgesteld zijn van deze verplichting.

Verplichting tot aanwerving

Werkgevers die tot de privésector behoren en die minstens 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar zijn verplicht om jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen ten belope van een bepaald percentage van hun personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten: 3 % voor de profitsector en 1,5 % voor de non-profitsector.

Werkgevers die geen 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar moeten niet voldoen aan die verplichting.

Mogelijkheid tot vrijstelling

De wet betreffende de SBO's laat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toe om aan de sectoren die daarom vragen een volledige vrijstelling van deze verplichting toe te kennen. Deze vrijstelling wordt toegekend wanneer de sector minstens 0,15 % van de driemaandelijkse loonsom besteedt ten gunste van de 'risicogroepen' en verder bijzondere inspanningen levert op het vlak van de aanwerving van werknemers.

De PC's nr. 140 (vervoer en logistiek), 120 en 214 (textielnijverheid en breiwerk) hebben gebruikgemaakt van deze mogelijkheid.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft ons meegedeeld dat deze vrijstelling alleen betrekking heeft op de werkgevers die onder het PC nr. 140.02 vallen en niet op alle werkgevers die onder het PC nr. 140 vallen.

De werkgevers die afhangen van de PC's nr. 140.02, 120 en 214 zijn vrijgesteld van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen. Deze vrijstelling geldt:

  • Voor PC nr. 140.02: van 1 januari 2015 tot 31 december 2017;
  • Voor de PC's nr. 120 en 214: van 1 juli 2015 tot 31 december 2017.

Opgelet!

Werkgevers die voor hun arbeiders onder het PC nr. 140.02 vallen, worden volledig vrijgesteld, ook wanneer ze bedienden tewerkstellen en hun personeel uit meer bedienden dan arbeiders bestaat.

Bronnen: Ministerieel Besluit van 16 november 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het vervoer en de logistiek, B.S. 27.11.2015;Ministerieel Besluit van 16 november 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de textielnijverheid en het breiwerk (PC 120) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk (PC 214), B.S. 27.11.2015.

Auteur: Anne Ghysels

15/12/2015