Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers vanaf 1 januari 2022

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

In de septemberverklaring van de Vlaamse Regering werd aangekondigd dat de vermindering voor “zittende” oudere werknemers geleidelijk zou beperkt worden tot de leeftijdsgroep van 61-plussers. Intussen zijn de details bekend, op basis van het ontwerpbesluit.   

Nieuw vanaf 1 januari 2022

De Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers bestaat uit twee luiken: een vermindering “zittende” werknemer voor alle ouderen in dienst, en een aanwervingsvermindering voor werkzoekende ouderen.

De leeftijd voor de vermindering “zittende” werknemers wordt in de periode 2022 – 2024 geleidelijk verhoogd en zal in 2024 beperkt zijn tot de leeftijdsgroep 61+, weliswaar met overgangsmaatregelen.

Wie zijn de “oudere” werknemers?

Voor beide verminderingen voldoet de werknemer aan volgende voorwaarden:

 1. tewerkstelling in het Vlaams Gewest
 2. onderworpen aan alle basistakken sociale zekerheid
 3. tewerkstelling onder categorie 1 structurele vermindering (profitsector)
 4. minimum leeftijd op het einde van het toepassingskwartaal (zie hierna voor de  exacte leeftijdsgrenzen vanaf 2022)      
 5. referte-kwartaalloon lager dan € 13.945,00 (verhoogd tot € 18.545,00 in elk 1e kwartaal voor uitzendkrachten, en in elk 4e kwartaal voor andere werknemers)
 6. niet het volledige kwartaal vrijgesteld zijn van effectieve prestaties, tenzij bij wettelijke schorsingen van de arbeidsovereenkomst of tijdens een opzeggingstermijn

Voor de (hogere) aanwervingsvermindering moet de oudere bij aanwerving jonger zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd, en niet-werkend werkzoekende. 

Aanwervingsvermindering – geen wijziging

De vermindering voor nieuw aangeworven 58-plussers, jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd en ingeschreven bij de VDAB,  is niet beperkt tot een forfait. De werkgever wordt volledig vrijgesteld van basisbijdrage en de bijdrage loonmatiging (in totaal 25,00% op het brutoloon) gedurende het aanwervingskwartaal en de 7 volgende kwartalen.

Hier wijzigt er niets op 1 januari 2022: de leeftijdsgrens bij aanwerving blijft 58 jaar.

Vermindering “zittende” werknemer : hogere leeftijdsgrenzen

Deze vermindering moet de retentie van oudere werknemers bevorderen. Het gaat om een kwartaalforfait van € 600,00 of € 1.500,00 voor voltijdse en volledige kwartaalprestaties, telkens gekoppeld aan een leeftijdsgrens. In de periode 2022 – 2024 wordt die leeftijdsgrens geleidelijk verhoogd.

Situatie tot 31 december 2021

Leeftijd einde toepassingskwartaal

Kwartaalforfait vermindering

jonger dan 58

geen recht

58 tot 59

€ 600,00

vanaf 60

€ 1.500,00

In 2022, 2023 en 2024 wordt de leeftijdsgrens, gekoppeld aan het forfait van € 600,00 resp. € 1.500,00, telkens met één jaar opgetrokken 

Situatie vanaf 1 januari 2022

Leeftijd einde toepassingskwartaal

Kwartaalforfait vermindering

jonger dan 59

geen recht

59 tot 60

€ 600,00

vanaf 61

€ 1.500,00

Situatie vanaf 1 januari 2023

Leeftijd einde toepassingskwartaal

Kwartaalforfait vermindering

jonger dan 60

geen recht

60 tot 61

€ 600,00

vanaf 62

€ 1.500,00

Situatie vanaf 1 januari 2024

Leeftijd einde toepassingskwartaal

Kwartaalforfait vermindering

jonger dan 61

geen recht

61

€ 600,00

vanaf 62

€ 1.500,00

Het nieuwe decreet voorziet een soepele overgangsregeling.

Personen die op 31 december 2021:

 • minstens 57 jaar zijn, blijven recht hebben op het kwartaalforfait van € 600,00 tot het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van hun 61e verjaardag
 • minstens 60 jaar zijn, blijven recht hebben op het kwartaalforfait van € 1.500,00 tot het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van hun 62e verjaardag

De overgangsregeling zorgt ervoor dat geen enkele werknemer terugvalt op een lagere vermindering dan kon verwacht worden in de “oude” regeling tot 2021, zelfs als de aanwervingsdatum ligt in 2022 of later. In de praktijk heeft dit een ruime impact, hier enkele voorbeelden:

1.

Geboortedatum 15 juli 1964, aanwerving 1 april 2022

De leeftijd is 57 op 31 december 2021, de overgangsregel is van toepassing:  

 • € 600,00 van het 2e kwartaal 2022 tot het 2e kwartaal 2026
 • € 1.500,00 vanaf het 3e kwartaal 2026

2.

Geboortedatum 15 november 1961, aanwerving 1 januari 2022

De leeftijd is 60 op 31 december 2021, de overgangsregel is van toepassing en de vermindering bedraagt al onmiddellijk € 1.500,00 vanaf het 1e kwartaal 2022

3.

Geboortedatum 15 juli 1966, aanwerving 1 april 2022

De leeftijd is 55 op 31 december 2021, de overgangsregel is niet van toepassing:

 • geen vermindering van het 2e kwartaal 2022 tot het 2e kwartaal 2027
 • € 600 van het 3e kwartaal 2027 tot het 2e kwartaal 2028
 • € 1.500,00 vanaf het 3e kwartaal 2028

 

Bron:  Ontwerp Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van art. 6 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de Programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen en art 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, aangenomen in de Vlaamse Ministerraad van 12 november 2021. Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring en publicatie.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.