Vlaams Gewest – Stopzetting van de doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden

Auteur: Els Poelman
Datum:

Al sinds 2015 is de Vlaamse Regering de ex- federale maatregelen voor deze doelgroep aan het inperken. Binnenkort volgt het sluitstuk: vanaf 1 januari 2017 eindigt de instroom in de doelgroepvermindering, en komen lopende verminderingen in een overgangsregeling.

Enkel de sociale economie behoudt de vermindering, zij het voorlopig.

Voor welke werknemers?

De maatregelen besproken in dit bericht hebben impact voor alle werknemers die afhangen van een vestigingseenheid:

  • geregistreerd bij de Kruispuntbank voor ondernemingen
  • en gevestigd in het Vlaams Gewest.

De koppeling van een werknemer aan een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest blijkt uit de dmfa.

Drie types doelgroepvermindering

De doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden is ingedeeld in drie luiken, elk met een eigen basisbedrag en aantal toepassingskwartalen:

  • het gewoon systeem “Activa”
  • de doorstromingsprogramma’s (in Vlaanderen zijn dit de WEP-plus programma’s)
  • de sociale inschakelingseconomie (SINE)

Situatie vanaf 1 januari 2017

Activa

Voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017 kan de doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden niet meer ingaan.

Aanwervingen tot 31 december 2016 openen het recht op de vermindering voor de periode voorzien in de werkkaart, maar uiterlijk tot 31 december 2018 (overgangsregeling).

De regeling Activa voor Preventie- en Veiligheidspersoneel (de zgn. stadswachten) blijft voorlopig bestaan, maar deze vaststelling is weinig relevant voor werkgevers van de private sector.

Doorstroming

De facto zijn de WEP-plus programma’s al stopgezet op 30 september 2015.

Ze worden nu ook “officieel” stopgezet, maar pas op 30 augustus 2016 omdat er dit jaar nog een subsidie moet gebudgetteerd worden.

Sociale inschakelingseconomie (SINE)

De doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden tewerkgesteld in de sociale inschakelingseconomie blijft voorlopig bestaan. Het is de bedoeling de SINE-maatregel op een later ogenblik grondig te hervormen, en dan de vermindering te laten opgaan in een andere vorm van ondersteuning.

Waarom stopzetting?

De Vlaamse Regering oordeelt dat een vermindering van werkgeversbijdragen niet de beste incentive is om de werkstelling van langdurig werkzoekenden te ondersteunen.

Deze doelgroep zal benaderd worden via een nieuw systeem van intensieve en individuele begeleiding (werkplekleren, opleiding en begeleiding op de werkvloer…)

Wat met de activering van de uitkeringen?

Voor deze doelgroep loopt ook een activering van de uitkeringen, parallel aan de doelgroepvermindering voor de werkgever. De werknemer behoudt tijdelijk het recht op de uitkering (werkloosheid of OCMW) en de werkgever mag ze verrekenen op het nettoloon.

Ook de activering van uitkeringen wordt in het Vlaams Gewest stopgezet, zij het met andere modaliteiten dan de doelgroepvermindering. We publiceren daarover een afzonderlijke infoflash.

Bronnen: Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, B.S. 4 april 2016; Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Auteur: Els Poelman

10/06/2016