Vlaams Gewest – Nieuwe doelgroepvermindering voor jongeren

Auteur: Els Poelman
Datum:

Binnenkort is er voor jongeren aangeworven in het Vlaams Gewest een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering. Vanaf 1 juli, zijn er nieuwe bedragen, een nieuwe toepassingsperiode en nieuwe voorwaarden.

Twee types vermindering

De Vlaamse vermindering voor jongeren valt uiteen in twee types:

 1. een vermindering voor leerlingen
 2. een vermindering voor andere laag- en middengeschoolde jongeren

Voor welke werkgevers?

De Vlaamse vermindering voor jongeren is algemeen toepasbaar, door alle werkgevers van de private sector. Vanaf 1 juli 2016 is de vermindering in het Vlaams Gewest niet meer afhankelijk van een verplichte jongerentewerkstelling (3%/1,5%).

De vermindering voor leerlingen

Voorwaarden

De Vlaamse vermindering voor leerlingen is gekoppeld aan deze basisvoorwaarden:

 1. de tewerkstelling gebeurt in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
 2. de tewerkstelling gebeurt via een overeenkomst voor alternerende opleiding die leidt tot de kwalificatie “leerling” in de sociale zekerheid.

  We gaan niet verder in op de theorie – in de praktijk gaat het om deze overeenkomsten: leerovereenkomst middenstand, gecontroleerde leerverbintenis, stage-overeenkomst in het kader van de vorming tot ondernemingshoofd, industriële leerovereenkomst, overeenkomst voor socioprofessionele inpassing in het kader van het secundair onderwijs met verminderd leerplan, inpassings- of opleidingsovereenkomst in het kader van het deeltijds onderwijs

 3. de overeenkomst alternerend leren vangt aan ten vroegste op 1 juli 2016

Er zijn verder geen voorwaarden i.v.m. leeftijd, scholingsgraad, statuut werkzoekende of hoogte van het loon. 

Basisbedrag en toepassingsduur

De vermindering bedraagt € 1.000,00 per kwartaal (basisbedrag) tijdens de volledige duur van de overeenkomst alternerend leren. Er is geen leeftijdsbeperking.

De vermindering stopt niet op 31 december van het jaar van de achttiende verjaardag.

Overeenkomst alternerende opleiding gevolgd door gewone arbeidsovereenkomst

Blijft de jongere na afloop van de overeenkomst alternerend leren bij dezelfde werkgever, dan kan de vermindering laaggeschoolde/middengeschoolde jongere ingaan als betrokkene aan de voorwaarden voldoet. Een nieuwe “aanwerving” binnen vier kwartalen is toegestaan, want de eerste tewerkstelling was geen arbeidsovereenkomst.

De vermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren

De vermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren is bedoeld voor jongeren met gewone arbeidsovereenkomst, aangeworven voor hun 25e verjaardag. 

Voorwaarden werknemer

De Vlaamse vermindering voor laag- en middengeschoolde jongeren is gekoppeld aan deze basisvoorwaarden:

 1. de tewerkstelling gebeurt in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
 2. de aanwerving gebeurt ten vroegste op 1 juli 2016
 3. de werknemer is jonger dan 25 jaar op het einde van het aanwervingskwartaal
 4. de tewerkstelling gebeurt met een gewone arbeidsovereenkomst (dus niet met een overeenkomst voor alternerende opleiding)
 5. de werknemer is laag- of middengeschoold conform de Vlaamse definitie
 6. de scholingsgraad is tijdig geattesteerd in het elektronisch dossier van de VDAB
 7. het refertekwartaalloon bereikt niet het maximum gekoppeld aan deze vermindering

Scholingsgraad

Laaggeschoold = niet in bezit van minstens één van deze diploma’s/getuigschriften:

 • diploma secundair onderwijs;
 • studiegetuigschrift tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
 • gelijkwaardig diploma of getuigschrift (door Vlaamse Regering te bepalen)

Middengeschoold = hoogstens in bezit van minstens één deze diploma’s/getuigschriften:

 • diploma secundair onderwijs;
 • studiegetuigschrift tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
 • gelijkwaardig diploma of getuigschrift (door Vlaamse Regering te bepalen)

De kwalificatie op het einde van het aanwervingskwartaal is relevant – op dat ogenblik moet de jongere laag- of middengeschoold zijn. Een hoger diploma nadien behaald verhindert niet dat de initiële vermindering wordt uitgeput.

Loongrens gekoppeld aan deze vermindering

Het loon van de werknemer moet lager zijn dan volgende maxima. De evaluatie gebeurt met het refertekwartaalloon, samengesteld zoals bij de structurele vermindering.

Kwartaal

loongrens

aanwervingskwartaal + 3 kwartalen

€ 7.500,00

volgende kwartalen

€ 8.100,00

Basisbedrag en aantal kwartalen

leeftijd laatste dag aanwervingskwartaal

scholingsgraad

basisbedrag

aantal kwartalen

< 25

laaggeschoold

€ 1.150,00

aanwervingskwartaal + 7 kwartalen

middengeschoold

€ 1.000,00

aanwervingskwartaal + 7 kwartalen

Opeenvolgende aanwervingen

Er is geen nieuwe vermindering als de aanwerving gebeurt binnen de periode van vier kwartalen na de beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst tussen dezelfde werkgever/werknemer.  Als de vorige tewerkstelling recht opende op de vermindering, kan die verdergezet worden voor de resterende kwartalen. 

Attestering van de scholingsgraad door de VDAB

De jongere moet op de laatste dag van het toepassingskwartaal beschikken over een elektronisch dossier bij de VDAB

In de praktijk gaat het om het zgn. “loopbaanportfolio”, dat een ruime toepassing heeft in het kader van loopbaanbegeleiding door de VDAB.  Enkel de VDAB attesteert de scholingsgraad  bij de RSZ,  FOREM of ACTIRIS spelen hierin geen enkele rol.

Laag- of middengeschoolde jongeren gedomicilieerd buiten het Vlaams Gewest zullen bij de VDAB een loopbaanportfolio moeten aanmaken om, bij tewerkstelling in het Vlaams Gewest, recht te geven op de vermindering. Deze werkwijze past in de logica van de regionalisering, maar is in de praktijk weinig realistisch. Het is afwachten of het (aangekondigd) samenwerkingsakkoord tussen regio’s en federale overheid de toepassing zal versoepelen.

Bijwerken van het loopbaanportfolio

Een diploma/attest behaald in een instelling van de Vlaamse Gemeenschap wordt automatisch opgeladen in het loopbaanportfolio, via elektronische gegevensuitwisseling met de LED-databank (leer-en ervaringsbewijzen databank) van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De jongere hoeft geen initiatief te nemen.

Een diploma/attest behaald in andere instellingen wordt niet automatisch opgeladen. Er is geen uitwisseling tussen de VDAB en een databank Waals/Brussels onderwijs (als die bestaat). In dit geval moet de jongere zich aanmelden bij de VDAB met zijn diplomagegevens, om zijn loopbaanportfolio te laten bijwerken.

Sanctie bij laattijdige attestering

Laattijdig afsluiten van het elektronisch dossier leidt tot een inkorting van de doelgroepvermindering. De kwartalen laattijdigheid worden afgetrokken van de acht toepassingskwartalen.

Overgang federale naar Vlaamse vermindering op 1 juli 2016

De Vlaamse vermindering voor jongeren wordt toegepast voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016. Vanaf die datum is er, voor tewerkstellingen op een vestigingseenheid in Vlaanderen, geen nieuwe instroom meer in de vroegere federale verminderingen

Voor aanwervingen tot 30 juni 2016 blijven de vroegere (federale) verminderingen verderlopen voor het aantal resterende kwartalen, maar uiterlijk tot 31.12.2018

Bronnen:

 • Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, B.S. 4 april 2016;
 • Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Auteur: Els Poelman

01/06/2016