Versoepeling gerechtelijke reorganisatieprocedure voor ondernemingen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

Het moratorium op faillissementen is verstreken op 31 januari 2021. De regering heeft zich parallel akkoord verklaard over een hervorming van de gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) om zoveel mogelijk ondernemingen te beschermen tegen faillissementen.

In de sectoren die verplicht werden om te sluiten, zoals de horeca, de evenementensector of de culturele sector en die zich in grote moeilijkheden bevinden, is het risicopercentage op faillissement heel hoog (40 of 50%), ondanks de voorgestelde steunmaatregelen.

Het moratorium op faillissementen verlengen, is op lange termijn geen oplossing en de gerechtelijke reorganisatieprocedure moest herzien worden.

Wat is de gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) ?

Het doel van de gerechtelijke reorganisatieprocedure is het vrijwaren, onder controle van de rechter, van de continuïteit van de onderneming in moeilijkheden (of een deel ervan) of van haar activiteiten.

Het objectief is om de debiteur een snelle bescherming te kunnen bieden tegen individuele acties van schuldeisers.

Welke versoepelingen worden door deze hervorming voorzien ?

Deze hervorming concentreert zich op 3 belangrijke hoekstenen :

Eerste pijler van de hervorming: de toegang tot de GRP vereenvoudigen voor KMO’s

De GRP is toegankelijker voor grote ondernemingen dan voor KMO’s, omwille van het aantal documenten dat moet afgeleverd worden bij de indiening van de aanvraag (= 11 documenten, waaronder een financieel plan, de bijgewerkte balansen van de laatste 3 jaar, een lijst van de schuldeisers, enz.). Deze administratieve rompslomp zorgt er dikwijls voor dat KMO’s moeilijk toegang krijgen tot de gerechtelijke reorganisatieprocedure.

Het doel van deze hervorming is deze procedure te verlichten, door ondernemingen de mogelijkheid te bieden om 7 van deze 11 documenten tijdens de procedure over te maken. Dit zal ondernemingen de mogelijkheid bieden om zich beter te kunnen beschermen tegen hun schuldeisers.

Tweede pijler van de hervorming: mogelijkheid om een beroep te doen op bemiddeling, zonder dat de procedure het voorwerp uitmaakt van publicatie in het Belgisch staatsblad

De rechtbank kan een bemiddelaar aanduiden die, in alle discretie, de schuldeisers kan ontmoeten, ook de bevoorrechte schuldeisers, en met een grote soepelheid met hen kan onderhandelen over een akkoord. Wanneer dit akkoord is uitgewerkt, kan dit worden voorgesteld aan de rechtbank en snel worden goedgekeurd, verklaart Minister David Clarinval.

Derde pijler van de hervorming: uitgebreide fiscale vrijstelling

Momenteel geniet de GRP, verkregen via gerechtelijke beslissing, van een fiscaal voordeel, in tegenstelling tot de GRP, verkregen via een minnelijke schikking.

Dit is een fiscaal voordeel dat erin bestaat om aan schuldeisers een vrijstelling te bieden op waardeverminderingen op vorderingen en aan ondernemingen in moeilijkheden, een vrijstelling op de opbrengsten uit deze schuldvermindering, en dat dus zal uitgebreid worden. Op die manier worden de minnelijke schikkingen aangemoedigd, benadrukt Minister David Clarinval.

 

Naast deze drie hervormingspijlers komen nog een aantal wijzigingen van de procedure met de rechtbanken (zoals de correspondentie via e-mail), met als doel de gerechtelijke reorganisatieprocedure te versoepelen, te versnellen en efficiënter te maken.

Wanneer zal de hervorming in werking treden ?

De Minister hoopt dat deze hervorming zo snel mogelijk wordt ingevoerd, maar deze moet nog goedgekeurd worden door het Parlement. De tekst zal onmiddellijk na de publicatie in werking treden.

Wat gebeurt er tussen het einde van het moratorium en de inwerkingtreding van de hervorming van de GRP ?

Er werd een stilzwijgend moratorium ingesteld om de ondernemingen niet in gevaar te brengen. De meeste faillissementsaanvragen komen van de RSZ en van de belastingadministratie. In dit tijdsinterval verbinden de RSZ en de fiscus er zich toe om ondernemingen niet failliet te verklaren tot de inwerkingtreding van de gerechtelijke reorganisatieprocedure. De tekst over de hervorming zou tegen 4 maart 2021 kunnen goedgekeurd worden door het Parlement.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.