Verplaatsingen woonplaats-werkplaats: federaal mobiliteitsplan 2014

Auteur: Anne Beckers
Datum:

Om de politieke en sociale beslissingen over mobiliteit performanter te maken, worden sinds 2005 om de drie jaar bij de grote ondernemingen de gegevens over de mobiliteit opgevraagd. Dit is de zogenaamde mobiliteitsdiagnostiek. Dit jaar moet opnieuw een diagnostiek worden opgemaakt.

Het nieuwe formulier dat de ondernemingen moeten invullen is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 juli. We nemen deze gelegenheid te baat om de verplichtingen van de onderneming nog 's te bekijken.

De ondernemingen van de privésector of de openbare sector die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen zijn verplicht om elke 3 jaar gegevens te verzamelen over de verplaatsingen van hun werknemers tussen hun woonplaats en hun werkplaats.

Het gemiddelde van 100 werknemers wordt berekend op basis van de 4 kwartalen die voorafgaan aan 30 juni van het jaar waarin de diagnostiek wordt gemaakt.

De gegevens moeten worden verzameld:

  • enerzijds voor de vestigingseenheid die overeenstemt met de hoofdzetel van de onderneming en wel voor de werknemers die er tewerkgesteld zijn, ongeacht hun aantal;
  • en, anderzijds, voor elke andere vestigingseenheid met minstens 30 werknemers.

De mobiliteitsgegevens die moeten worden verzameld hebben betrekking op de situatie van de onderneming op 30 juni van het betreffende jaar, dit jaar dus op 30 juni 2014. Als 30 juni geen correct beeld van de situatie zou geven (bijvoorbeeld omdat er die dag een staking is) dan mag de onderneming de gegevens van een andere dag in aanmerking nemen voor de vragen van de diagnostiek die betrekking hebben op een welbepaalde dag.

De werkgevers hebben tot zaterdag 31 januari 2015 de tijd om aan de FOD Mobiliteit en Vervoer de gegevens te bezorgen over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers.

Na deze gegevens te hebben meegedeeld aan de Ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek hieraan, aan de werknemers en hun advies te hebben bekomen binnen een termijn van 2 maanden moeten de gegevens vóór 31 december van het betreffende jaar aan de FOD Mobiliteit en Vervoer worden meegedeeld (voor 2014 werd de datum al verschoven naar 31 januari 2015).

De FOD Mobiliteit zal deze gegevens vervolgens opslaan in een databank.

De vragenlijst die moet worden ingevuld kan worden geraadpleegd en gedownload op de federale portaalsite onder deze link. Hij moet rechtstreeks elektronisch worden ingevuld via deze link met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde paswoord als voor de DIMONA/DMFA-personeelsaangiften. De FOD Mobiliteit en Vervoer stelt ook een FAQ ter beschikking.

De werkgever die niet zou voldoen aan de verplichting om een mobiliteitsdiagnostiek op te stellen in zijn onderneming kan een sanctie van niveau 2 worden opgelegd, zijnde de betaling van een strafrechtelijke boete van € 50 tot € 500 of een administratieve boete van € 25 tot € 250. Deze bedragen moeten worden vermenigvuldigd met de opdeciemen.

Bronnen: Programmawet van 8 april 2003, B.S. van 17 april 2003; Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers, B.S. van 5 juni 2003; Ministerieel besluit van 30 juni 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 houdende vaststelling van de wijze waarop de gegevens ten behoeve van de databank inzake woon-werkverkeer worden opgevraagd, B.S. van 8 juli 2014.

Auteur: Anne Beckers

16/07/2014