Verhoogde fiscale lastenverlaging voor ondernemingen met volcontinue arbeid

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De ondernemingen waar ploegen- of nachtarbeid wordt verricht zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van het doorstorten aan de Schatkist van een deel van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de betreffende werknemers. De Programmawet (I) van 26 december 2013 voorziet in een versterking van de vrijstelling voor ondernemingen die werken in een volcontinu arbeidssysteem vanaf 1 januari 2014.

De bestaande vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt voor de ondernemingen:

  • waar nachtwerk of ploegenarbeid wordt verricht;

Onder “nachtarbeid” verstaat men de tewerkstelling met prestaties tussen 20 uur en 6 uur. Werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 uur en 24 uur en de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur zijn uitgesloten.

Onder “ploegenarbeid” verstaat men een tewerkstelling die uit minstens twee ploegen bestaat die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan een vierde van hun dagtaak. Deze opeenvolgende ploegen moeten hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang. Een ploeg bestaat uit minstens twee werknemers.

Daarenboven wordt de vrijstelling enkel toegekend voor de werknemers die, overeenkomstig de arbeidsregeling waaraan ze onderworpen zijn, minimum 1/3 van hun tijd ’s nachts en/of in ploegen werken.

  • die voor deze arbeid een premie storten of toekennen waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.

Uitzendbedrijven die werknemers ter beschikking stellen in ondernemingen waar ploegenarbeid of nachtwerk wordt verricht en die een ploegen- of nachtpremie betalen of toekennen, komen eveneens in aanmerking voor de gedeeltelijk vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Opmerking – De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing geldt enkel voor de hierboven bedoelde werknemers (die in ploegen en/of ‘s nachts werken) en die het recht openen op een structurele vermindering van de sociale lasten.

Het bedrag van de vrijstelling is gelijk aan 15,60 % van de belastbare bezoldigingen met inbegrip van de ploegen- en/of nachtpremies.

Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van de bestaande vrijstelling genieten sedert 1 januari 2014 een hogere vrijstelling indien zij werken in een volcontinu arbeidssysteem. Het bedrag van de vrijstelling bedraagt 17,80 % (in plaats van 15,60 %) van de belastbare bezoldigingen met inbegrip van de ploegen- en/of nachtpremies.

Onder “ondernemingen die werken in een volcontinu arbeidssysteem” wordt verstaan, de ondernemingen waar het werk wordt verricht:

  • door de werknemers van categorie 1 bedoeld in artikel 330 van de programmawet (I) van 24 december 2002;
  • in minstens 4 ploegen van minstens 2 werknemers, die hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang, die een continue bezetting tijdens de gehele week en het weekend garanderen, en die elkaar opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan een vierde van hun dagtaak.

De tijd dat het bedrijf functioneert, de zogenaamde “bedrijfstijd”, bedraagt in dergelijke ondernemingen minstens 160 uur op weekbasis.

Bron: Programmawet (I) van 26 december 2013, BS 31 december 2013.

Auteur: Peggy Criel

09/01/2014