Update over de steunzones in het Vlaamse en Waalse Gewest

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Werkgevers die investeringen verrichten in steunzones genieten een verlaging van de loonkost in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De steunzones worden door de gewesten vastgelegd. De Vlaamse Regering breidde recent de bestaande steunzones uit en stelt een nieuwe, bijkomende steunzone rond Zaventem-Vilvoorde voor. De Waalse Regering van zijn kant heeft vier steunzones voorgesteld.

Fiscale steunmaatregel

Er wordt een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toegekend aan werkgevers die een investering verrichten in een inrichting gelegen in een steunzone op voorwaarde dat deze investering leidt tot de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen.

De vrijstelling is gelijk aan 25 % van de bedrijfsvoorheffing die wordt berekend op de lonen van de werknemers die tewerkgesteld worden in de nieuwe arbeidsplaatsen. Ze wordt toegekend voor een periode van 2 jaar vanaf de invulling van de nieuwe arbeidsplaats.

Meer informatie over de fiscale steunmaatregel vindt u terug in de FAQ opgesteld door de FOD Financiën.

Steunzones in het Vlaamse Gewest

Uitbreiding van de bestaande steunzones rond Genk en Turnhout

Sinds 1 mei 2015 zijn er twee steunzones afgebakend in het Vlaamse Gewest, één rond Genk en één rond Turnhout. Bij de samenstelling van de steunzones had de Vlaamse Regering aanvankelijk gekozen om enkel bedrijventerreinen te selecteren die binnen een straal van 40 km lagen rondom de vestiging die werd getroffen door een grootschalig collectief ontslag.

De Vlaamse Regering breidt deze steunzones nu uit met percelen waarop erkende incubatoren of bedrijvencentra zijn gevestigd of die onderdeel uitmaken van een brownfielconvenant en die eveneens binnen dezelfde straal zijn gelegen.

De uitbreiding geldt vanaf 1 mei 2017 en is van toepassing op investeringen die aanvangen vanaf 1 mei 2017.

De bedrijventerreinen, incubatoren, bedrijvencentra en brownfieldprojecten die behoren tot de steunzones zijn terug te vinden in een lijst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Net zoals voorheen worden de steunzones opgedeeld in een Groep A (terreinen die gelegen zijn in de steungebieden opgenomen in de regionale steunkaart) en een Groep B (de overige bedrijventerreinen).

Om een correct beeld te krijgen van de afbakening van de steunzones is het aangewezen om de door het Vlaamse Gewest ontwikkelde webapplicatie Geopunt te raadplegen (klik rechts op Landbouw, visserij en economie – Bedrijven – Steunzones). Via deze applicatie kan aan de hand van een specifiek adres of een perceelnummer worden opgezocht of het adres of het perceel effectief in een steunzone gelegen is.

Aanvraag steunzone rond Zaventem-Vilvoorde

Door de impact en omvang van de collectieve ontslagen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de regio Zaventem-Vilvoorde stelt de Vlaamse Regering een nieuwe steunzone voor.

De steunzone wordt pas definitief wanneer de federale minister van Financiën zijn goedkeuring heeft gegeven en de steunzone wordt opgenomen in een koninklijk besluit.

Steunzones in het Waalse Gewest

Tot op heden waren er nog geen steunzones vastgelegd in het Waalse Gewest. De Waalse Regering heeft recent de volgende vier steunzones voorgesteld aan de minister van Financiën:

  • een steunzone rond Seraing (Arcelor Mittal);
  • een steunzone rond Sambreville (Saint Gobain Sekurit);
  • een steunzone rond Charleroi (Caterpillar);
  • een steunzone rond Frameries (Doosan).

Deze vier steunzones zouden ondertussen zijn goedgekeurd door de minister van Financiën. Zij moeten nog worden opgenomen in een koninklijk besluit.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op vlak van de voorgestelde steunzones, berichten wij hierover via onze infoflashes.

Bronnen: Koninklijk besluit van 9 april 2017 tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, BS 18 april 2017; https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering; http://www.wallonie.be/fr/actualites/les-4-zones-franches-definies-par-la-wallonie-enfin-validees-par-le-federal.

Auteur: Peggy Criel

08/05/2017