Uitstel van betaling in geval van een mogelijke harde Brexit

Auteur: Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (Legal)
Datum:

De mogelijkheid bestaat dat de Britse Eerste Minister de goedkeuring krijgt voor de Brexit en de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020. De Brexit zal een grote invloed hebben op het bedrijfsleven.

Zelfstandigen die commerciële relaties onderhouden met het Verenigd Koninkrijk en die het grootste deel van hun inkomsten uit deze commerciële relaties halen, kunnen bij ons socialeverzekeringsfonds een schriftelijke aanvraag indienen van uitstel van betaling van de sociale bijdragen van de eerste 2 kwartalen van 2020, op voorwaarde dat zij kunnen aantonen dat de activiteit nadelen heeft ondervonden van de harde Brexit (duidelijke vermindering van het omzetcijfer, BTW-aangiftes, boekhoudkundige elementen, gevolgen van de wisselkoers, eventueel te betalen invoerrechten, …).

Deze maatregel is van toepassing voor elke zelfstandige in hoofdberoep en elke meewerkende partner met een maxistatuut.

Voor welke sociale bijdragen wordt deze maatregel toegepast en op welke vervaldagen moeten de bijdragen betaald worden?

Dit uitstel van betaling is van toepassing op de voorlopige bijdragen van de eerste 2 kwartalen van 2020:

-     De bijdrage van het 1e kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021;

-     De bijdrage van het 2e kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 30 juni 2021.

De maatregel is niet van toepassing op reeds betaalde sociale bijdragen, noch op regularisaties van verstreken periodes.

Wanneer moet de aanvraag van uitstel van betaling ingediend worden?

De zelfstandige die wordt getroffen door een harde Brexit, zal binnen de volgende termijnen een schriftelijke aanvraag moeten indienen bij onze instelling:

  • Vóór 15 maart 2020 om uitstel van betaling te vragen van de bijdragen van het 1e en 2e kwartaal van 2020;
  • Vóór 15 juni 2020 om uitstel van betaling te vragen van de bijdrage van het 2e kwartaal van 2020.

Wat moet vermeld worden in de aanvraag?

Op de aanvraag moeten volgende gegevens vermeld worden:

  • uw naam, voornaam en woonplaats
  • de naam en de zetel van uw bedrijf
  • uw ondernemingsnummer

Wat zijn de gevolgen van dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten?

Uw sociale rechten blijven gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen worden betaald binnen de verlengde termijn. U krijgt een automatische kwijtschelding van de verhogingen.

Indien de sociale bijdragen niet binnen de verlengde termijn worden betaald, zal onze instelling u verhogingen aanrekenen en zullen de eventueel toegekende sociale uitkeringen teruggevorderd worden.

Onder bepaalde voorwaarden kan u nog steeds een aanvraag tot vermindering of vrijstelling van bijdragen indienen bij onze instelling.

Voor meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.