Uitbreiding van het bevoegdheidsgebied van het paritair comité voor de landbouw (nr. 144)

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het bevoegdheidsgebied van het paritair comité voor de landbouw (nr. 144) werd uitgebreid met de activiteiten die hieronder vetgedrukt worden vermeld.

De andere activiteiten uit deze lijst behoorden reeds tot de bevoegdheden van dit paritair comité.

Het paritair comité nr. 144 is voortaan bevoegd voor :

  • De eigenlijke landbouwondernemingen ;
  • De grasteelt en weideboomgaarden, de tabaksteelt en -drogerij, de hopteelt en -drogerij, de teelt van geneeskrachtige kruiden, de teelt van suikerbieten, de teelt van cichoreiwortels, de teelt van landbouwzaad en pootaardappelen, de teelt van teenwilg;
  • De fokkerij, de pluimveeteelt, de bijenteelt, de visteelt, de mosselteelt, de oesterteelt, de kunstmatige bevruchting, met inbegrip van de geheel of gedeeltelijk uitgeoefende activiteiten voor rekening van derden;
  • Het onderhouden en verzorgen van paarden, het verhuren van paardenboxen, stallingen en het onderhoud ervan, het geven van instructies in verband met paardrijden, met uitzondering van de werknemers tewerkgesteld aan activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;
  • De door de bevoegde overheid erkende diensten voor bedrijfsverzorging in de landbouw.

Deze uitbreiding is in werking getreden op 2 oktober 2015. Vóór deze datum ressorteerden de vetgedrukte activiteiten onder het aanvullend paritair comité voor de arbeiders nr. 100.

Oefent u de vetgedrukte activiteiten uit en is deze wijziging van paritair comité dus van toepassing op uw situatie ? Neem dan contact op met uw payroll consultant.

Bron : Koninklijk besluit van 3 september 2015 tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de landbouw betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, B.S. 22.09.2015.

Auteur: Anne Ghysels

26/10/2015