Toegelaten inkomsten voor gepensioneerden – bedragen 2015

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen, maar de inkomsten die eruit voortvloeien mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. Zo niet verliest hij het recht op zijn pensioen.

Sinds 1 januari 2013 mogen gepensioneerden van 65 jaar of ouder onbeperkt bijverdienen voor zover ze op de ingangsdatum van het pensioen een beroepsloopbaan van minstens 42 jaar kunnen aantonen.

In het verleden moest de pensioengerechtigde die een toegelaten beroepsactiviteit wenste uit te oefenen daarvan vooraf aangifte doen bij de RVP. Sinds 1 januari 2013 werd deze voorafgaandelijke aangifteplicht afgeschaft voor alle gepensioneerden, op enkele uitzonderingen na.

Hieronder volgt een overzicht van de geïndexeerde grensbedragen voor 2015.

Bedragen op 1 januari 2015: 

Grensbedrag toegelaten inkomsten voor een activiteit als

Gepensioneerde jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd

Gepensioneerde jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd en met enkel een overlevingspensioen

Gepensioneerde die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt

 

Gepensioneerde van 65 jaar of ouder met een loopbaan van 42 jaar of meer

 

Werknemer, andere activiteit, mandaat, ambt of post

Zonder kind ten laste

7.793,00 EUR

18.144,00 EUR

22.509,00 EUR

Geen beperking

Met kind ten laste

11.689,00 EUR

22.680,00 EUR

27.379,00 EUR

Geen beperking

Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige)

Zonder kind ten laste

6.234,00 EUR

14.515,00 EUR

18.007,00 EUR

Geen beperking

Met kind ten laste

9.351,00 EUR

18.144,00 EUR

21.903,00 EUR

Geen beperking

Opmerking - In het regeerakkoord is voorzien dat gepensioneerden die een rustpensioen genieten, onbeperkt beroepsinkomsten zullen kunnen ontvangen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd OF wanneer ze een beroepsloopbaan van 45 jaar kunnen aantonen.
Alleen de begunstigden van een rustpensioen die vóór de wettelijke pensioenleeftijd werken zonder een beroepsloopbaan van 45 jaar te kunnen aantonen en de begunstigden van een overlevingspensioen zullen nog steeds beperkt worden in de uitoefening van een beroepsactiviteit.
Deze maatregel werd nog niet in een wettelijke bepaling gegoten.

We herinneren ook eraan dat de opzeg-, afscheids- of ontslagvergoeding en elk als zodanig geldend voordeel sinds 1 januari 2015 beschouwd worden als beroepsinkomsten. De vergoedingen zullen gespreid worden over de periode waarop ze betrekking hebben.    

Bron: Ministerieel Besluit van 11 december 2014 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS, 19 december 2014, 2e editie.

Auteur: Brigitte Dendooven

13/01/2015