Tijdskrediet: het recht op uitkeringen werd aangepast!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 1 juni 2017 werden er nieuwe regels van kracht m.b.t. de toekenning van tijdskredietuitkeringen ten laste van de RVA. Deze hebben tot doel het recht op tijdskredietuitkeringen af te stemmen op het recht op tijdskrediet (= recht op het verlof) zoals voorzien door de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 103ter.

Wat is er nieuw?

Voortaan worden tijdskredietuitkeringen toegekend:

- voor een duur van 51 maanden in geval van tijdskrediet met “zorgmotief”, d.w.z. :

  • om te zorgen voor zijn kind jonger dan 8 jaar,
  • om palliatieve verzorging te verlenen,
  • om bijstand of zorgen te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid,
  • om te zorgen voor zijn gehandicapt kind jonger dan 21 jaar,
  • om bijstand of zorgen te verlenen aan zijn ernstig ziek minderjarig kind (of een kind van het gezin).

- in geval van tijdskrediet (met motief of einde loopbaan) onder de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/5 wanneer de werknemer twee deeltijdse betrekkingen cumuleert bij twee verschillende werkgevers (voor zover de som van beide tewerkstellingsbreuken bij deze werkgevers in totaal minstens een voltijdse tewerkstelling omvat).

Bovendien zijn de regels voor het in mindering brengen (van de reeds genomen tijdskredietperiodes) voor het recht op tijdskredietuitkeringen momenteel identiek aan de regels die gelden voor het recht op tijdskrediet (= recht op verlof) in de cao nr. 103ter.Bijgevolg kan de werknemer die zijn recht op tijdskrediet nog kan uitoefenen (na aftrek van de reeds genomen periodes) eveneens aanspraak maken op tijdskredietuitkeringen.

Datum van inwerkingtreding

Deze nieuwigheden op het vlak van het recht op tijdskredietuitkeringen zijn op 1 juni 2017 in werking getreden. Ze zijn meer bepaald van toepassing op alle tijdskredietaanvragen ingediend bij de werkgever vanaf 1 juni 2017 (en dit ongeacht de ingangsdatum van het tijdskrediet en ongeacht de datum van indiening van de uitkeringsaanvraag bij de RVA).

Opgelet! De wijzigingen die cao nr. 103ter doorvoert op het vlak van het recht op tijdskrediet (= recht op verlof) gelden voor de tijdskredietaanvragen die bij de werkgever zijn ingediend vanaf 1 april 2017. Voor de periode van 1 april 2017 tot 31 mei 2017 bestaat er een discordantie tussen het recht op tijdskrediet (= recht op verlof) en het recht op de tijdskredietuitkeringen.

Bron: koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 1 juni 2017.

Auteur: Catherine Legardien

22/06/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.