Tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind: de RVA verduidelijkt

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

 

De RVA heeft onlangs enkele belangrijke verduidelijkingen gegeven over de mogelijkheid voor de werknemer om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ‘COVID-19’ te genieten voor de opvang van zijn kind. Er staan ook nieuwe modellen van attesten op de website van de RVA die de werknemer moet gebruiken om zijn afwezigheid te rechtvaardigen.

Principes

Ter herinnering, uw werknemer heeft het recht om van zijn werk afwezig te blijven, zonder loonbehoud:

 • wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont:
  • niet naar zijn kinderdagverblijf of school kan gaan omdat het kinderdagverblijf, de school of de klas waarvan het deel uitmaakt gesloten wordt als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,
  • verplicht is om afstandsonderwijs te volgen,
  • in quarantaine moet worden geplaatst of om een andere reden in isolatie moet worden geplaatst om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, of de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet langer kan genieten, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Verplichtingen van de werknemer

De werknemer die gebruik maakt van dit recht moet u daarvan onverwijld op de hoogte brengen.

Hij moet u ook onmiddellijk en naargelang het geval een van de volgende volledig ingevulde documenten bezorgen:

 • in geval van sluiting van de instelling (kinderdagverblijf, school, klas of opvangcentrum) of afstandsonderwijs: het attest "opvang kind sluiting corona";
 • als het kind in quarantaine wordt geplaatst: het attest "opvang kind quarantaine corona". Bij dit attest moet een geneeskundig getuigschrift gevoegd zijn dat de quarantaine of isolatie van het kind bevestigt of een aanbeveling tot quarantaine of isolatie van het kind, afgeleverd door een bevoegde instantie.

Uw werknemer behoudt het recht op afwezigheid gedurende de volledige periode waarop het attest betrekking heeft.

Opgelet!

Er kan voor eenzelfde periode voor hetzelfde kind altijd maar één persoon gebruik maken van dit recht.

Meer bepaald wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan dit recht voor eenzelfde periode slechts door één van beiden worden uitgeoefend.

Ook in een situatie van alternerende huisvesting kan dit recht alleen gevraagd worden door de werknemer die gedurende de periode van sluiting van de instelling of van quarantaine van het kind effectief samenwoont met het kind. 

Vergoeding via de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona

Voor de dagen waarop hij afwezig is, ontvangt uw werknemer van de RVA een tijdelijke werkloosheidsuitkering die gelijk is aan 70 % van het begrensde loon (€ 2 754,76 per maand) vermeerderd met € 5,63 per dag.

Alleen de volgende formaliteiten moeten hiervoor vervuld worden (vereenvoudigde procedure):

 • u moet elke maand de dagen tijdelijke werkloosheid aangeven (ASR werkloosheid scenario 5), met de code 5.4 voor de ‘aard van de dag’ en ‘coronavirus’ als reden;
 • uw werknemer moet bij zijn uitbetalingsinstelling een - eenmalige - uitkeringsaanvraag indienen via het formulier C.3.2 - WERKNEMER-CORONA.

Bovendien moet u het document ter rechtvaardiging (naargelang het geval het attest “opvang kind sluiting corona” of het attest “opvang kind quarantaine”) dat uw werknemer u overhandigd heeft, ter beschikking houden van de diensten van de RVA, in het geval van controle.

Terugkeer uit een rode zone

De RVA voorziet uitdrukkelijk dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind niet mogelijk is als het kind in quarantaine moet na terugkeer van vakantie uit een land dat bij vertrek een rode zone was.

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.