Tijdelijke maatregelen voor werkgevers in moeilijkheden als gevolg van de Brexit: datum van inwerkingtreding is gekend!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Een Koninklijk Besluit dat onlangs in het Belgisch Staatsblad is verschenen, legt de datum van inwerkingtreding vast van de tijdelijke crisismaatregelen ter ondersteuning van werkgevers in economische moeilijkheden als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit).

Deze maatregelen zullen van toepassing zijn van 22 maart 2021 tot 21 maart 2022.

Voor welke werkgevers?

Deze tijdelijke crisismaatregelen gelden voor werkgevers uit de privésector die economische moeilijkheden ondervinden als gevolg van de Brexit.

Meer in het bijzonder gaat het om de werkgevers die door de minister van Werk worden erkend als zijnde werkgevers die worden getroffen door een daling van ten minste 5 % van de omzet, van de productie of van het aantal bestellingen als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Welke zijn de tijdelijke maatregelen?

Werkgevers die als gevolg van de Brexit met economische moeilijkheden worden geconfronteerd, kunnen gebruik maken van de volgende tijdelijke crisismaatregelen:

  • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen Brexit,
  • tijdskrediet Brexit,
  • collectieve arbeidsduurvermindering Brexit.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Om de tijdelijke crisismaatregelen te kunnen genieten, moet de werkgever in bepaalde gevallen gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst en een aanvraag tot erkenning als werkgever in moeilijkheden indienen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Datum van inwerkingtreding

Deze maatregelen zullen van kracht zijn van 22 maart 2021 tot 21 maart 2022.

Meer info?

Over elk van de 3 tijdelijke crisismaatregelen zal binnenkort een infoflash verschijnen.

Bronnen: Wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, B.S. 25 maart 2020; Koninklijk Besluit van 31 januari 2021 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en buitenwerkingtreding van de titels 1 en 2 van de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, B.S. 15 februari 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.