Thematisch verlof: op naar meer flexibiliteit!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Een wet die onlangs in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, voorziet in een flexibelere regeling voor het opnemen van ouderschapsverlof, verlof om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen en verlof om een persoon bij te staan met palliatieve verzorging. We overlopen de nieuwe flexibiliteitsmaatregelen en de datum van inwerkingtreding van elke van deze verloven.

OUDERSCHAPSVERLOF

Onder bepaalde voorwaarden kan ouderschapsverlof momenteel worden opgenomen in de vorm van:

 • een volledige schorsing van de prestaties gedurende 4 maanden, de werknemer kan ervoor kiezen om deze periode op te splitsen in maanden;
 • een vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan gedurende 8 maanden, de werknemer kan ervoor kiezen om deze periode op te splitsen in periodes van 2 maanden of een veelvoud hiervan;
 • een vermindering van de prestaties met 1/5e gedurende 20 maanden, de werknemer kan ervoor kiezen om deze periode op te splitsen in periodes van 5 maanden of een veelvoud hiervan.

Binnenkort zal de werknemer, met het akkoord van de werkgever, de periode van ouderschapsverlof als volgt kunnen opsplitsen:

 • in weken, wanneer het recht wordt uitgeoefend in de vorm van een volledige schorsing van de prestaties;
 • in maanden, wanneer het recht wordt uitgeoefend in de vorm van een vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan

De datum van inwerkingtreding van deze nieuwe opsplitsingsmaatregelen is nog niet gekend. Hoewel de wet tot invoering van deze nieuwigheden in werking treedt op 6 oktober 2018 moet het Koninklijk Besluit dat de uitvoeringsmodaliteiten voor het recht op ouderschapsverlof verduidelijkt, nog worden aangepast. We brengen u zeker op de hoogte wanneer de verwachte aanpassingen zijn gepubliceerd.

Belangrijk! Er wordt nu uitdrukkelijk in voorzien dat de werknemer in het kader van een vermindering van de arbeidsprestaties (tot een halftijdse baan of met 1/5e), in overeenstemming met zijn werkgever, ervoor kan kiezen om de vermindering van zijn arbeidsprestaties te spreiden over de overeengekomen periode. Deze spreiding is mogelijk voor zover:

 • het gemiddelde van de verminderde arbeidsprestaties overeenkomt met het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse baan en
 • de overeengekomen periode minstens een maand of een veelvoud daarvan bedraagt.

Deze precisering is in werking getreden op 6 oktober 2018.

VERLOF OM EEN ZWAAR ZIEK GEZINS- OF FAMILIELID BIJ TE STAAN OF TE VERZORGEN

Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer momenteel verlof voor medische bijstand opnemen in de vorm van:

 • een volledige schorsing van de prestaties;
 • een vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan;
 • een vermindering van de prestaties met 1/5e.

De periodes van volledige schorsing en vermindering van de arbeidsprestaties mogen alleen opgenomen worden in periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.

Binnenkort zal de werknemer, met het akkoord van de werkgever, de periode van verlof voor medische bijstand in weken kunnen opsplitsen wanneer het recht wordt uitgeoefend in de vorm van een volledige schorsing van de prestaties. Er is dus geen enkele wijziging voorzien wanneer het verlof opgenomen wordt in de vorm van een vermindering van de prestaties (tot een halftijdse baan of met 1/5e).

De datum van inwerkingtreding van deze nieuwe opsplitsingsmaatregel is nog niet gekend. Hoewel de wet tot invoering van deze nieuwigheid in werking treedt op 6 oktober 2018 moet het koninklijk besluit dat de uitvoeringsmodaliteiten voor het recht op verlof voor medische bijstand verduidelijkt, nog worden aangepast. We brengen u zeker op de hoogte wanneer de verwachte aanpassingen zijn gepubliceerd.

Belangrijk! Er wordt nu uitdrukkelijk in voorzien dat de werknemer in het kader van een vermindering van de arbeidsprestaties (tot een halftijdse baan of met 1/5e), in overeenstemming met zijn werkgever, ervoor kan kiezen om de vermindering van zijn arbeidsprestaties te spreiden over de overeengekomen periode. Deze spreiding is mogelijk voor zover:

 • het gemiddelde van de verminderde arbeidsprestaties overeenkomt met het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse baan en
 • de overeengekomen periode minstens een maand of een veelvoud daarvan bedraagt.

Deze precisering is in werking getreden op 6 oktober 2018.

VERLOF OM EEN PERSOON BIJ TE STAAN MET PALLIATIEVE VERZORGING

Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer verlof wegens palliatieve verzorging opnemen in de vorm van:

 • een volledige schorsing van de prestaties;
 • een vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan;
 • een vermindering van de prestaties met 1/5e.

De duur van het palliatief verlof (ongeacht de vorm waarin het wordt opgenomen) is vastgelegd op 1 maand per persoon; deze periode kan echter twee keer met een maand verlengd worden.

Er wordt voortaan echter uitdrukkelijk in voorzien dat wanneer palliatief verlof wordt opgenomen in de vorm van een vermindering van de prestaties (tot een halftijdse baan of met 1/5e), de werknemer, in overeenstemming met zijn werkgever, ervoor kan kiezen om de vermindering van zijn arbeidsprestaties te spreiden over één maand. Deze spreiding is mogelijk voor zover het gemiddelde van de verminderde arbeidsprestaties overeenkomt met het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse baan.

Deze precisering is in werking getreden op 6 oktober 2018.

Bron: wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven, B.S. 26 september 2018.