Textiel: beweging binnen het paritaire comité

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het bevoegdheidsgebied en de benaming van de paritaire comités voor de arbeiders (PC 120) en bedienden (PC 214) van de textielnijverheid en het breiwerk zullen worden aangepast.

Benaming

Het ‘PC voor de textielnijverheid en het breiwerk’ wordt het ‘PC voor de textielnijverheid’. De dag van vandaag is de vermelding van het breiwerk verouderd.

Bevoegdheid

Het bevoegdheidsgebied van de PC’s 120 & 214 zal worden uitgebreid. Vallen eveneens onder het PC 120 & 214:

  • Ondernemingen die activiteiten van de textielnijverheid [i]in onderaanneming of via een aanbesteding in België of in het buitenland laten uitvoeren, zelfs indien ze een afzonderlijke juridische entiteit vormen;
  • Ondernemingen die uitsluitend of hoofdzakelijk ondersteunende diensten leveren aan ondernemingen uit de textielnijverheid voor zover ze niet ressorteren onder een ander specifiek paritair comité.

U oefent een van de bovenstaande activiteiten uit? Neem dan contact op met uw Payroll Consultant.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen zijn momenteel nog niet officieel. Ze maken het voorwerp uit van een advies van de minister van Werk dat nog bevestigd moet worden door een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierin zal de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen vermeld worden.

Bron: bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritair comités, B.S. 12 januari 2017.

[i] De activiteiten van de textielnijverheid zijn de activiteiten die uitgeoefend worden door de volgende ondernemingen:

a) de ondernemingen uit de volgende sectoren: uitrafelen, garneteren; wolwassen, verkolen en wolkammen; spinnen van katoen, vlas, wol, jute, hennep, papier, harde vezels, dekens, naaigaren, asbest, amiant, alsook het verwerken van glasvezels voor textieldoeleinden : koord- en touwslaan; kunstmatige en synthetische textielvezels; opwikkelen van breiwol en naaigaren op spoelen, klossen en bobijnen; weven van stoffen van katoen, vlas en gemengd vlas, van fibranne, wol, zijde, jute, zware stoffen van vlas, hennep of katoen, stoffen voor keurzen, linten, elastieken, etiketten, singels, passement- en vlechtwerk, dekens en dweilen, tapijten en stoffen voor stoffering, met de hand geknoopte tapijten, chenille-tapijten, Axminstertapijten, mourzouck- en cocotapijten, rayonneweverij en in het algemeen het weven van stoffen met kunstmatige en/of synthetische vezels, weven van glas en plastiek; de voltooiïngswerken van artikelen, zoals lakens, hoofdkussens, handdoeken, washandjes en gelijksoortige artikelen; kartonkapperij, monteren van harnas en jacquard; machinale kant; het ineenwerken en afwerken van rubber- of van soortgelijke stoffen vervaardigde matrassen, en van andere niet-metalen matrassen, tenzij dit geschiedt in meubelfabrieken; fabricage van vilt en hoedenvormen; watten; sorteren, wassen en verwerken van vezelafval; verpakken van vezelafval op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productieactiviteit; verpakken van textielstoffen en producten op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productieactiviteit, het opslaan daartoe inbegrepen, op voorwaarde dat de laboratoria uitsluitend voor de textielnijverheid werken; vervaardigen en verpakken van verbandmiddelen en hechtdraden; veredeling; vollen; texturatie; het verpakken van watten op voorwaarde dat deze activiteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van een productieactiviteit; het vervaardigen van haarnetjes; het vervaardigen van hygiënische artikelen uit textiel; het vervaardigen van canvas, basisstoffen, gaas voor schilderijen, borduurwerk, tapijten, enz.; het latexeren van textielproducten in textielbedrijven;

b) de ondernemingen die breigoed fabriceren of waar breigoed wordt gefabriceerd en gemaakt voor zover het uitsluitend en hoofdzakelijk om hun eigen productie gaat;

c) de ondernemingen die zakken in jute of in vervangingsmaterialen vervaardigen, verhandelen, herstellen, verwerken, reinigen of verhuren, voor zover ze niet tot het ressort van een ander paritair comité behoren;

d) de handelaars in- en verwerkers of bereiders van strovlas, vlasvezels, vlasklodden, vlaszaad, vlasafval; vlasverzenders, in- en uitvoerders van vlas, vlasslijters, kafkuiserijen voor zover het gekuist kaf niet wordt gemengd, geconcentreerd of met melasse doortrokken veevoeder. De bevoegdheid strekt zich ook uit over die ondernemingen welke loonarbeid verrichten in vermelde activiteiten of producten.

Het paritaire comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, behalve als deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit.

Auteur: Anne Ghysels

09/03/2017