Tax shift: bedragen van de structurele vermindering vanaf 1 april 2016

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In onze infoflash van 26 oktober 2015 kondigden we reeds de wijzigingen aan van de bedragen van de structurele vermindering als een gevolg van de tax shift.
Tot op heden werden nog niet alle wetteksten hierover gepubliceerd. De RSZ heeft evenwel bepaalde aanpassingen meegedeeld aan wat hiervoor aangekondigd werd. Deze aanpassingen hebben betrekking op de categorieën 2 en 3.

Herhaling van de 3 categorieën

Hieronder de definitie van de 3 categorieën:

Categorie 1: de werknemers die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid, en die niet tot de andere twee categorieën behoren.

Vanaf 1 april 2016 zal categorie 1 ook bevoegd worden voor de tewerkstellingen als werknemer die verbonden is door een arbeidsovereenkomst met:

  • de Koninklijke Muntschouwburg;
  • het Paleis voor Schone Kunsten.

Categorie 2: de werknemers die tewerkgesteld zijn door een werkgever waarvoor de vermindering in het kader van de Sociale Maribel geldt:

  • PC 319 (PC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten), met inbegrip van alle PSC's;
  • PC 329 (PC voor de socio-culturele sector), met inbegrip van alle PSC's;
  • PC 330 (PC voor de gezondheidsdiensten), met inbegrip van alle PSC, behalve het PSC nr. 330.03 van de tandprothesen;
  • PC 331 (PC voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)
  • PC 332 (PC voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector)

uitgezonderd de werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC 318.01 & 318.02) en de werknemers die tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats (PC 327).

Categorie 3: de werknemers die tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats (PSC 327.01 kengetal 473, PSC 327.02 en 327.03).

Bedragen van de structurele vermindering vanaf 1 april 2016

De wijzigingen betreffende hetgeen we hebben aangekondigd in onze Infoflash van 26 oktober 2015 hebben betrekking op categorie 2 en 3:

Categorie 2 : het basisbedrag en de toeslag 'hoge lonen' worden toch behouden.

Categorie 3 : er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de werknemer al dan geen handicap heeft. Voor de werknemer zonder handicap (d.w.z. waarvoor de werkgever de loonmatigingsbijdrage verschuldigd is), zal de werkgever een structurele vermindering genieten die zo goed mogelijk zal aansluiten bij het bedrag dat van toepassing is op categorie 1.

Vanaf 1 april 2016:

Structurele vermindering van de sociale lasten

(arbeiders & bedienden)

Brutobedragen in € per kwartaal

categorie 1

438 + 0,1369 x (6.900,00 – S) + 0,0600 x (W – 13.401,07)

categorie 2

24,00 + 0,2557 x (7.710,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

categorie 3

Personen zonder handicap

438,00 + 0,1369 x (7.500,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

Personen met een handicap

420,00 + 0,1785 x (8.185,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

S = refertekwartaalloon

W= loonmassa die elk kwartaal bij de RSZ wordt aangegeven

Vanaf 1 januari 2018:

Structurele vermindering van de sociale lasten

(arbeiders & bedienden)

Brutobedragen in € per kwartaal

categorie 1

0 + 0,1280 x (8.850,00 – S)

categorie 2

49,00 + 0,2557 x (7.218,00 – S) +0,0600 x (W – 12.484,80)

categorie 3

Personen zonder handicap

0,1280 x (9.450,00 – S)

Personen met een handicap

260,00 + 0,1785 x (8.850,00 – S)

Vanaf 1 januari 2019:

Structurele vermindering van de sociale lasten

(arbeiders & bedienden)

Brutobedragen in € per kwartaal

categorie 1

0 + 0,1400 x (9.035,00 – S)

categorie 2

49,00 + 0,2557 x (7.590,00 – S) + 0,0600 x (W – 12.484,80)

categorie 3

Personen zonder handicap

0,1400 x (9.635,00 – S)

Personen met een handicap

375,00 + 0,1785 x (9.035,00 – S)

Onze bronnen kondigen geen andere bedragen meer aan die van toepassing zouden zijn vanaf 1 januari 2020.

U wenst meer info over dit onderwerp? Klik hier en schrijf u in voor onze Tax shift-opleidingen.

Bronnen: Technisch overleg RSZ 26.01.2016; Wetsontwerp; Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen.

Auteur: Anne Ghysels

15/02/2016