Studentenarbeid (2): wat zijn de regels voor de beëindiging van de overeenkomst?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

In de studentenovereenkomst moeten de begin- en einddatum van de arbeidsprestaties vermeld zijn. In dat opzicht is de overeenkomst voor bepaalde duur afgesloten.

De studentenovereenkomst loopt dus automatisch ten einde op de schriftelijk vastgelegde datum, zonder dat enige vorm van opzegging vereist is.

Voorbeeld – Er wordt een studentenovereenkomst afgesloten van 1 augustus tot 15 september 2014. De overeenkomst loopt automatisch ten einde op 15 september 2014, zonder opzegging of vergoeding.

De student of de werkgever kan nochtans de overeenkomst beëindigen vóór de voorziene vervaldag. Er zijn verschillende gevallen mogelijk.

Ter herhaling, voor de studentenovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2014, worden de eerste 3 arbeidsdagen automatisch beschouwd als proeftijd.

Tot bij het verstrijken van die tijdsduur mag ieder van de partijen de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging noch vergoeding.

Opmerking – Er is geen enkele formaliteit vereist om de studentenovereenkomst te beëindigen tijdens de proeftijd. Toch raden we aan de beëindiging van de arbeidsrelatie schriftelijk te bevestigen.

Bij gebrek aan een proeftijd of na het verstrijken ervan kan de studentenovereenkomst beëindigd worden met een opzeggingstermijn.

De duur van de opzeggingstermijn varieert naargelang de overeenkomst werd afgesloten voor maximum één maand of voor langer dan één maand. De duur van één maand wordt van dag tot dag berekend.

De duur van de opzegging wordt als volgt bepaald:

  • als de studentenovereenkomst afgesloten werd voor maximum één maand (bv. van 6 augustus tot 5 september 2014), bedraagt de opzeggingstermijn 3 dagen bij afdanking en één dag bij ontslag;
  • als de overeenkomst voor langer dan één maand werd afgesloten (bv. van 6 augustus tot 7 september 2014), moet de werkgever 7 dagen opzegging in acht nemen en de werknemer 3 dagen.

Opmerking – Voor de kennisgeving van de opzegging moeten de regels gevolgd worden die van toepassing zijn op gewone arbeidsovereenkomsten. De opzeggingstermijn gaat in op de maandag volgend op de week waarin kennis werd gegeven van de opzegging.

Is de student langer dan 7 ononderbroken kalenderdagen ziek, dan kan de werkgever de overeenkomst beëindigen na de 7e dag ziekte. Hij moet dan wel een vergoeding betalen die gelijk is aan het loon van de opzeggingsperiode of aan het deel van de termijn die nog gepresteerd moet worden.

Voorbeeld – Een student wordt aangeworven met een studentenovereenkomst van 1 augustus tot 30 september 2014. Op 20 augustus 2014 bezorgt de student aan de werkgever een geneeskundig getuigschrift voor zijn ziekteperiode van 20 tot 31 augustus 2014. De werkgever kan de overeenkomst beëindigen indien hij een vergoeding voor 7 kalenderdagen betaalt, maar wel ten vroegste op 27 augustus 2014 (dus na 7 ononderbroken kalenderdagen ongeschiktheid).

Opmerking – Deze regel belet de werkgever echter niet om de overeenkomst te beëindigen, op voorwaarde dat een vergoeding wordt uitbetaald, vóór het verstrijken van de 7 ononderbroken kalenderdagen ongeschiktheid. In dat geval moet hij de beëindiging van de arbeidsrelatie kunnen rechtvaardigen met een andere reden dan de ziekte van de student. Daarbij loopt hij risico dat hem het willekeurige karakter van het ontslag wordt aangewreven!

Als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat of als ze bepaalde verplichte vermeldingen niet bevat of als de werkgever de ‘DIMONA’-aangifte niet heeft gedaan (zie onze Infoflash van 22 mei 2014 “Studentenarbeid - welke formaliteiten moet de werkgever vervullen?”), dan kan de student de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, als het begin of het einde van de overeenkomst niet werd vermeld, als het arbeidsrooster ontbreekt of als niet werd verwezen naar het arbeidsrooster in het arbeidsreglement, dan moet de werkgever de regels van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd naleven. Dat betekent dat de werkgever bijvoorbeeld bij de beëindiging van de overeenkomst de normale opzeggingstermijnen moet betekenen. Dat is niet het geval wanneer hij kan aantonen dat het ontbreken van dergelijke vermeldingen over het arbeidsrooster of de verwijzing naar de uurregeling in het arbeidsreglement, de student geen enkele schade berokkenen.

Download de studentenovereenkomst!

Bron: artikelen 120 tot 130ter van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Auteur: Catherine Legardien

28/05/2014