Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) en aanvullende vergoeding voor nachtarbeid: geen herwaarderingscoëfficiënt in 2019

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Naar jaarlijkse gewoonte bepaalt de Nationale Arbeidsraad, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, of de bedrijfstoeslagen en het grensbedrag van het referteloon voor het SWT moeten worden aangepast met een coëfficiënt die gebaseerd is op de ontwikkeling van de regelingslonen.

Er is beslist om in 2019 geen herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de bedrijfstoeslagen en op het grensbedrag van het referteloon voor het SWT.

In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 bepaalt de Nationale Arbeidsraad of de aanvullende vergoeding toegekend aan een werknemer die vraagt om terug te keren naar dagarbeid, wordt aangepast volgens de loonevolutie. Er is beslist om in 2019 geen herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op deze aanvullende vergoeding.

Ter herinnering, hieronder vindt u de bedragen die van toepassing zijn sinds 1 september 2018.

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

De volgende bedragen blijven bijgevolg van toepassing:

Referteloon voor de berekening van de bedrijfstoeslag

Het brutoloon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de bedrijfstoeslag is sedert 1 september 2018 vastgelegd op € 4.032,80.  

Drempels voor de inhouding van 6,5 % ten laste van de werkloze met bedrijfstoeslag

Het SWT is niet onderworpen aan de gebruikelijke sociale bijdragen. Er gebeurt een sociale inhouding van 6,5% op die bestemd is voor de RSZ en berekend wordt op het totaalbedrag van de werkloosheidsuitkering en de (wettelijke en buitenwettelijke) bedrijfstoeslag.

De toepassing van die inhouding mag echter niet tot gevolg hebben dat het totaalbedrag van het SWT onder bepaalde drempels zakt. 

Sinds 1 september 2018 zijn de drempels voor de toepassing van deze inhoudingen in geval van conventioneel SWT (cao nr. 17) of halftijds brugpensioen (cao nr. 55) als volgt bepaald:

Datum van toepassing

Werkloze met bedrijfstoeslag zonder persoon ten laste (€/maand) (1)

Werkloze met bedrijfstoeslag met persoon ten laste (€/maand) (1)

cao nr. 17

cao nr. 55

cao nr. 17

cao nr. 55

01.09.2018

€ 1.449,73

€ 724,86

€ 1.746,22

€ 873,11

Noot De inhouding van 6,5 % zal beperkt of niet doorgevoerd worden wanneer de toepassing van deze (volledige) inhouding tot gevolg heeft dat het bedrag van de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag onder het minimumbedrag zakt dat hierboven werd weergegeven volgens de gezinslasten.

(1) Het begrip 'persoon ten laste' (in de zin van de werkloosheidsreglementering) wordt exclusief bepaald door de RVA op basis van een document dat wordt overgemaakt aan de werkgever. Zo niet wordt verondersteld dat de werkloze met bedrijfstoeslag geen personen ten laste heeft.

AANVULLENDE VERGOEDING (CAO NR. 46)

Een werknemer van minstens 55 jaar die een beroepsactiviteit van minstens 20 jaar in een arbeidsstelsel met nachtprestaties kan rechtvaardigen, heeft onder bepaalde voorwaarden en mits een bijzondere procedure wordt nageleefd het recht om zijn definitieve terugkeer naar dagarbeid te vragen. Ook een werknemer van minstens 50 jaar die voldoet aan dezelfde voorwaarden kan vragen om terug te keren naar dagarbeid wegens ernstige medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer.

Als zijn arbeidsovereenkomst zou moeten worden beëindigd omdat de werkgever niet kan ingaan op zijn vraag, dan heeft de werknemer gedurende 5 jaar recht op een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen.

Het bedrag van deze vergoeding is sinds 1 september 2018 bepaald op € 146,89 per maand.