Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: stand van zaken 2015

Auteur: Anne Beckers
Datum:

De geleidelijke verhoging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden met het oog op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag werd ingezet door het regeringsakkoord van december 2011 dat aanleiding heeft gegeven tot het Koninklijk Besluit van 28 december 2011.

Deze tendens wordt nog versterkt door het regeringsakkoord van 10 oktober jongstleden.  De leeftijdsvoorwaarde die ontslagen werknemers moeten vervullen om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te kunnen genieten zou vanaf 1 januari 2015 nogmaals worden verhoogd.

Hieronder bespreken we de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die vanaf 2015 van toepassing zullen zijn. We gaan dieper in op:

  • de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden bepaald door het Koninklijk Besluit van 28 december 2011. Deze voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf 1 januari 2015 bij gebrek aan een latere wetswijziging. Ze zullen ook van toepassing zijn voor de werknemers waarvan de opzegging voor een bepaalde datum aanvangt (zie hieronder);  
  • de leeftijdsvoorwaarden voorzien door het regeringsakkoord van 10 oktober onderhandeld door de regering-Michel I. Om te worden toegepast moeten deze voorwaarden in een wettekst worden vastgelegd.  Een retroactieve tekst samen met overgangsmaatregelen valt niet uit te sluiten.

Stelsels van toepassing vanaf 01.01.2015

Buiten het specifieke geval van ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering zijn dit de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die toegankelijk zijn vanaf 1 januari 2015:

Leeftijdsvoorwaarde   tot 31.12.2014

Leeftijdsvoorwaarde   vanaf 01.01.2015

Wettelijke   basis

Loopbaanvoorwaarde

Krachtens   het Koninklijk Besluit van 28.12.2011

Krachtens   het regeringsakkoord1 2

Man

Vrouw

60 jaar

60 jaar

62 jaar

Cao nr. 17 van 19 december 1974 tot   invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere   werknemers die worden ontslagen.

40 jaar

2015

31 jaar

2016

32 jaar

2017

33 jaar

2018

34 jaar

2019

35 jaar

2020

36 jaar

2021

37 jaar

2022

38 jaar

2023

39 jaar

2024

40 jaar

40 jaar

58 jaar lange loopbaan / 58 jaar zwaar   beroep4

60 jaar

Cao of een collectief akkoord gesloten en   neergelegd vóór 01.01.2012 (of gesloten na 31.12.2011 maar als ononderbroken   verlenging van een cao of een collectief akkoord gesloten en neergelegd vóór   01.01.2012).

40 jaar

2015

38 jaar

2016

39 jaar

2017

40 jaar

40 jaar

58 jaar lange loopbaan / 58 jaar zwaar   beroep4

60 jaar

Cao of collectief akkoord voor de eerste   keer gesloten na 31.12.2011.

40 jaar

40 jaar

56 jaar lange loopbaan5

56 jaar

01.01.2015

58 jaar

Wet van 12 april 2011 (B.S. 28.04.2011)   zoals gewijzigd door de wet van 29/03/2012 (B.S. 30.03.2012).

40 jaar

40 jaar

01.01.2017

60 jaar

56 jaar zwaar beroep - nachtwerk3

56 jaar

01.01.2015

58 jaar

Cao nr. 106 van 28 maart 2013 tot   vaststelling (...) van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende   vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag   (...)

33 jaar

33 jaar

01.01.2017

60 jaar

56 jaar zwaar beroep - verminderde   arbeidsgeschiktheid in de bouwsector3

56 jaar

01.01.2015

58 jaar

Cao nr. 106 van 28 maart 2013 tot   vaststelling (...) van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende   vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag   (...)

33 jaar

33 jaar

01.01.2017

60 jaar

1 Er zouden overgangsmaatregelen worden   voorzien voor de werknemers waarvan de opzegging ten laatste begint op 31.10.2014   (ex-SWT op 60 jaar) of op 30.10.2014 (ex-SWT op 56 jaar).

2Het   gaat hier om een beleidsprogamma dat nog aan nauwkeurigheid ontbreekt en geen   kracht van wet heeft. De bepalingen in het regeringsakkoord moeten in een   wettekst worden geconcretiseerd alvorens ze kunnen worden toegepast.

3 Onder voorbehoud van de verlenging van   het stelsel na 31.12.2014.

4 Zwaar beroep: opeenvolgende ploegen,   ononderbroken werk of ploegenarbeid met nachtprestaties. Voor een definitie   zie de infoflash van 24.10.2012.   Dit stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zou vanaf 01.01.2015 kunnen   worden afgeschaft.

5 Onder voorbehoud van een verlenging zal   de cao die in dit stelsel voorziet eindigen op 31.12.2015.

Stelsels die eindigen op 31.12.2014

Zijn in principe niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2015:

  • het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers die ernstige lichamelijke problemen hebben (onder voorbehoud van een verlening van de cao nr. 105 door de NAR);
  • het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 57 jaar voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector of de onderneming neergelegd uiterlijk voor 1 september 1987.

Twee uitzonderingen 

De overgangsmaatregelen

De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voorzien door het Koninklijk Besluit van 28 december 2011 en vereist om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te genieten vanaf 1 januari 2015 zouden van toepassing blijven voor de werknemers waarvan de opzegging al is aangevangen of voor een bepaalde datum zal aanvangen. Deze datum zou 31 oktober 2014 zijn.

Het kliksysteem

Als het blijft behouden zou het kliksysteem de wijzigingen voorzien door het Koninklijk Besluit van 28 december 2011 en het regeringsakkoord van 10 oktober 2014 kunnen nuanceren.

Volgens dit systeem heeft de werknemer die voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst die van kracht is op het ogenblik van zijn aanvraag, het recht om zijn recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te 'bevriezen' om het later uit te oefenen, op het ogenblik dat hij wordt ontslagen. Meer informatie over dit onderwerp is beschikbaar in de infoflash van 29/04/2013.

Dit betekent dat een werknemer die zijn recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar heeft bevroren voor 31 december 2014, terwijl een collectieve arbeidsovereenkomst van kracht was op het ogenblik waarop hij voldeed aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden, recht zal kunnen hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar indien zijn ontslag plaatsvindt na 1 januari 2015.

Vervanging: verhoging van de leeftijdsvoorwaarde

Tot 31 december 2014 is de werkgever die een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst van een werknemer jonger dan 60 jaar met het oog op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag verplicht om hem gedurende 36 maanden te vervangen door een uitkeringsgerechtigd volledig werkloze of een persoon met een gelijkgesteld statuut.

Vanaf 1 januari 2015 zal de vervangingsplicht gelden van zodra de overeenkomst van een werknemer jonger dan 62 jaar wordt beëindigd met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op basis van een cao of een collectief akkoord, maar niet de cao nr. 17, behalve indien de werknemer uiterlijk op 31 december 2014 60 jaar oud was (zie de infoflash van 03.10.2013 voor meer informatie).

Bronnen: Koninklijk Besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, met het oog op het verhogen van de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers, B.S. 30 december 2011 - Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 4 oktober 2012 - Koninklijk besluit van 23 april 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 2 oktober 2013 - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107 betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Regeringsakkoord van 10 oktober 2014.

 

Auteur: Anne Beckers

22/10/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.