Staking bij de openbare diensten op 27 februari a.s.

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De openbare vervoersmaatschappijen De Lijn, de MIVB, TEC en de NMBS hebben aangekondigd dat het bus-, tram-, metro- en treinverkeer zware hinder kan ondervinden omdat hun werknemers zullen deelnemen aan de staking die het ACOD in de openbare sector organiseert op 27 februari.
Het valt bijgevolg te voorzien dat sommige werknemers met vertraging of helemaal niet op het werk zullen aankomen.
Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van het verstoorde openbaar vervoer uitbetalen?

Principe

Krachtens artikel 27, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 kan de werknemer aanspraak maken op zijn volledig dagloon indien hij op het ogenblik dat hij op het werk komt, geschikt is om te werken en indien hij, zich normaal naar het werk begevend, met vertraging of niet op de plaats van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil.

Toepassing

De werknemers die te laat of niet op de plaats van het werk aankomen wegens het verstoorde openbaar vervoer kunnen, in principe, geen aanspraak maken op het loon voor de niet-gewerkte uren.

De storingen werden immers enkele dagen geleden al aangekondigd. De media hebben die informatie op grote schaal verspreid. De reden van de vertraging of afwezigheid op het werk (verstoord openbaar vervoer) is dus niet onverwacht en ligt vóór het vertrek van de werknemer. Die had bijgevolg de vereiste maatregelen kunnen treffen om op tijd op het werk aan te komen.

=> Toch dient men met 'gezond verstand' en begrip te handelen. Zelfs indien de werknemer alle nodige maatregelen neemt (bv. vroeger vertrekken), is hij er nog niet altijd zeker van dat hij op tijd op het werk zal aankomen. Het kan ook dat de werknemer zich helemaal niet naar het werk kan begeven omdat hij onmogelijk zijn eigen wagen kan gebruiken, kan worden meegenomen door een collega of te voet kan komen.

Belangrijke opmerking

Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op dinsdag 27 februari a.s. wegens het verstoorde openbaar vervoer.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Auteur: Catherine Legardien

26/02/2018