Sint-Gillis en Elsene (gedeeltelijk) erkend als toeristisch centrum

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De gemeenten Elsene en Sint-Gillis hebben respectievelijk op 22 december 2015 en 14 januari 2016 een aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum ingediend. Er werd een gunstig gevolg gegeven aan hun aanvraag en deze twee gemeenten hebben voortaan recht op het statuut van toeristisch centrum, waardoor ze hun personeel op zondag kunnen tewerkstellen.

Verbod op zondagwerk

Zondagwerk is in principe verboden. Zoals op elk principe bestaan er evenwel een aantal uitzonderingen.

Afwijkingen: de toeristische centra

Los van andere (volledige of gedeeltelijke) afwijkingen bepaald door de arbeidswet van 16 maart 1971, kunnen de kleinhandelszaken en de kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra hun werknemers op zondag gedurende de volledige dag tewerkstellen (art.14,§2 van de wet van 16 maart 1971).

Zondagwerk is toegestaan:

 • van 1 mei tot 30 september;
 • tijdens de kerst- en paasvakantie in het onderwijs georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Gemeenschappen;
 • buiten de hierboven bedoelde periodes, gedurende maximum 13 zondagen per kalenderjaar. Het moet gaan om:
  • ofwel zondagen waarop tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon;
  • ofwel zondagen waarop salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- of landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties worden gehouden.

Het is essentieel dat het aantal zondagen waarop zondagwerk is toegestaan, wordt vastgelegd per onderneming en niet per individuele werknemer (Cass., 10 november 2014, J.T.T., 2015, p.201).

Een toeristisch centrum moet door de minister van tewerkstelling en arbeid als dusdanig erkend worden op basis van criteria, voorwaarden en procedures die vastgelegd zijn door het koninklijk besluit van 9 mei 2007.

De met redenen omklede erkenningsaanvraag als toeristisch centrum moet voorzien worden van de nodige stavingsstukken en moet aangetekend worden ingediend door het College van Burgemeester en Schepenen bij de minister van tewerkstelling  op het adres van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.Deze erkenning wordt toegekend voor onbepaalde duur maar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan een gemeente die erkend is als toeristisch centrum op elk ogenblik verzoeken om aan te tonen dat zij nog steeds voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Bij gebrek aan een antwoord binnen de gewenste termijn of indien de erkenningsvoorwaarden niet langer nageleefd worden, zal de gemeente (of het gedeelte van de gemeente) haar statuut als toeristisch centrum en de bijbehorende voordelen verliezen.  

Sint-Gillis en Elsene

Sinds 14 april 2016 wordt een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis dat het gebied van de Louizalaan tussen de kruising met de Gulden Vlieslaan tot aan het Stefaniaplein en het gebied van de Stasstraat tussen de Louizalaan en de Dejonckerstraat bevat, erkend als toeristisch centrum.

De elementen die deze erkenning rechtvaardigen zijn de volgende:

 • de gemeente Sint Gillis bewijst dat het toeristisch onthaal verzekerd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de vzw "Visitbrussels";
 • uit het ingediende dossier blijkt dat het toerisme van essentieel belang is voor de gemeente Sint-Gillis;
 • er is de onmiddellijke geografische nabijheid van de betrokken geografische zone met de zogenaamde "Pentagone", zelf erkend als toeristisch centrum;
 • deze twee gebieden met hoog toeristisch potentieel oefenen een van nature wederzijdse aantrekkingskracht op elkaar uit die een toestroom van toeristen aantrekt.

Op basis van identieke overwegingen wordt het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Elsene dat de zone van de Guldenvlieslaan omvat dat is begrepen tussen de kruising met de Elsensesteenweg en de kruising met de Louizalaan, de Louizapoortgalerij, de Guldenvliesgalerij en de zone van de Louizalaan die strekt van aan de kruising met de Guldenvlieslaan tot aan het Stefaniaplein als toeristisch centrum erkend (in werking getreden op 24 maart 2016).

Bronnen: Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Gillis als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, B.S. 14 april 2016 ; Ministerieel besluit van 4 maart 2016 tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Elsene als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, B.S. 14 april 2016.

Auteur: Brigitte Dendooven

12/05/2016