Preventieve maatregelen tegen burn-out : aangekondigde controles in de ondernemingen

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De inspectiedienst die toezicht houdt op het welzijn op het werk gaat in de ondernemingen controleren of werkgevers voldoende inspanningen leveren om hun werknemers te behoeden voor een burn-out.

Sinds 1 september 2014 moeten werkgevers (met name op basis van een risicoanalyse in samenwerking met de bevoegde preventieadviseur en mits naleving van bijzondere voorwaarden/modaliteiten) de nodige maatregelen nemen :

  • om psychosociale risico's op het werk te voorkomen
  • om de schade ten gevolge van deze risico’s, zoals bv. een burn-out, te voorkomen of te beperken.

Tot op heden werd er slechts een (zeer) beperkt aantal controles hierop uitgevoerd.

Tezelfdertijd stelt men vast dat het aantal Belgische werknemers met een burn-out blijft stijgen.

De inspectie van het Toezicht op het welzijn op het werk (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) zal daarom meer controles uitvoeren m.b.t. de voorzorgsmaatregelen tegen burn-out.

Werkgevers die hun verplichtingen inzake preventie van psychosociale risico's op het werk niet naleven, kunnen bestraft worden met een sanctie die ofwel uit een gevangenisstraf en/of strafrechtelijke boete ofwel uit een administratieve boete bestaat (sanctie niveau 4 of 3 naargelang de ernst van de inbreuk).

Ter herinnering ! De procedures waarop de werknemer een beroep kan doen wanneer hij meent schade te ondervinden ten gevolge van psychosociale risico's op het werk (zoals bv. een burn-out) moeten opgenomen zijn in het arbeidsreglement.

Raadpleeg uw preventieadviseur voor meer info m.b.t. de maatregelen ter preventie van psychosociale risico's op het werk

Bronnen: http://www.beswic.be/nl ; wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ; Sociaal Strafwetboek.

Auteur: Catherine Mairy

01/07/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.