Preventieve maatregelen tegen burn-out : aangekondigde controles in de ondernemingen

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De inspectiedienst die toezicht houdt op het welzijn op het werk gaat in de ondernemingen controleren of werkgevers voldoende inspanningen leveren om hun werknemers te behoeden voor een burn-out.

Sinds 1 september 2014 moeten werkgevers (met name op basis van een risicoanalyse in samenwerking met de bevoegde preventieadviseur en mits naleving van bijzondere voorwaarden/modaliteiten) de nodige maatregelen nemen :

  • om psychosociale risico's op het werk te voorkomen
  • om de schade ten gevolge van deze risico’s, zoals bv. een burn-out, te voorkomen of te beperken.

Tot op heden werd er slechts een (zeer) beperkt aantal controles hierop uitgevoerd.

Tezelfdertijd stelt men vast dat het aantal Belgische werknemers met een burn-out blijft stijgen.

De inspectie van het Toezicht op het welzijn op het werk (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) zal daarom meer controles uitvoeren m.b.t. de voorzorgsmaatregelen tegen burn-out.

Werkgevers die hun verplichtingen inzake preventie van psychosociale risico's op het werk niet naleven, kunnen bestraft worden met een sanctie die ofwel uit een gevangenisstraf en/of strafrechtelijke boete ofwel uit een administratieve boete bestaat (sanctie niveau 4 of 3 naargelang de ernst van de inbreuk).

Ter herinnering ! De procedures waarop de werknemer een beroep kan doen wanneer hij meent schade te ondervinden ten gevolge van psychosociale risico's op het werk (zoals bv. een burn-out) moeten opgenomen zijn in het arbeidsreglement.

Raadpleeg uw preventieadviseur voor meer info m.b.t. de maatregelen ter preventie van psychosociale risico's op het werk

Bronnen: http://www.beswic.be/nl ; wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ; Sociaal Strafwetboek.

Auteur: Catherine Mairy

01/07/2016