PC 224 (bedienden van de non-ferro metalen) heeft een protocol van sectoraal akkoord afgesloten

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 27 juni 2019 sloten de sociale partners van dit paritair een protocol van sectoraal akkoord voor 2019 en 2020 af. Dit protocolakkoord respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020 zoals opgenomen in het KB van 19 april 2019.

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de bedienden van het PC voor de non-ferro metalen. Onder bedienden wordt verstaan de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld in de CAO van 17 december 2001 houdende de functieclassificatie voor bedienden.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen opgenomen in dit protocol van sectoraal akkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Koopkracht

Loonsverhoging van 1,1 %

Op 1 mei 2019 stijgen de effectieve bruto maandlonen met 1,1 %, behalve voor de ondernemingen waar de beschikbare marge van 1,1 % op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe.

De besteding van deze enveloppe moet op ondernemingsvlak worden bepaald in paritair overleg tegen uiterlijk 31 juli 2019. Zoniet worden de effectieve bruto maandlonen op 1 mei 2019 verhoogd met 1,1 %.

Resultaatsgebonden voordelen (ROCE)

Vanaf het kalenderjaar 2020 (of het verschoven boekjaar dat aanvangt in 2020) wordt de schaal voor de berekening van het toe te kennen voordeel (CAO van 16 april 2008) gebonden aan de collectieve resultaten van de onderneming (variabele bonus) als volgt aangepast:

  • alle schijven groter dan of gelijk aan 5 % worden verhoogd met 0,1 %
  • en de schijven groter dan of gelijk aan 15 % met 0,2 %.

Ecocheques

Nog steeds toegekende ecocheques kunnen opnieuw omgezet worden naar een andere en equivalente invulling van onbepaalde duur.

Deze alternatieve besteding gebeurt op basis van een bedrag van 250 EUR per bediende en per jaar (alle kosten en werkgeverslasten inbegrepen).

Het overleg moet uiterlijk 31 juli 2019 tot een resultaat leiden, zoniet moeten de ecocheques toch worden toegekend.

Verhoging sectoraal minimumloon en sectorale weddeschaal

Op 1 mei 2019 stijgen het gewaarborgde minimumwedde en de sectorale weddeschaal met 1,1 %.

Loondegressiviteit jongeren

De loondegressiviteit wordt niet opnieuw ingevoerd.

Mobiliteit

De sociale partners bevelen de werkgevers aan om indien mogelijk de derdebetalersregeling te gebruiken voor de terugbetaling van openbaar vervoer.

De tussenkomst privé-vervoer wordt vanaf 1 juli 2019 verhoogd met 1,1 %.

Wanneer de bediende gebruik maakt van de fiets voor zijn volledig woon-werkverkeer wordt de werkgeverstussenkomst berekend op 150 % van de prijs van de treinkaart op maandbasis.

Werkzekerheid

De bestaande werkzekerheidsclausule wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag bestaan in de sector voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2021:

  • SWT vanaf 59 jaar met 33 jaar beroepsverleden waarvan 20 jaar in een nachtregeling of zwaar beroep;
  • SWT vanaf 59 jaar na 35 jaar beroepsverleden – zwaar beroep;
  • SWT vanaf 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden.

Tijdskrediet en landingsbanen

Halftijds en voltijds tijdskrediet met motief

De bedienden van deze sector hebben tot 30 juni 2021 recht op:

  • 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet voor zorgmotieven;
  • 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet voor opleidingsmotieven.

Landingsbaan vanaf 50 jaar na 28 jaar loopbaan (tot 30 juni 2021)

De bedienden van deze sector met een beroepsloop van 28 jaar hebben recht op een 1/5de landingsbaan zonder uitkeringen vanaf 50 jaar.

Landingsbaan – lange loopbaan of zwaar beroep (2019 -2020)

In uitvoering van CAO nr. 137 kunnen werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep genieten van een landingsbaan met uitkeringen vanaf:

- 55 jaar indien zij hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5de,

- 57 jaar indien zij hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

Vlaamse aanmoedigingspremies

De bedienden van deze sector kunnen tot 30 juni 2021 gebruik maken van de aanmoedigingspremies voor zorgkrediet, opleidingskrediet en voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.

Permanente vorming

Om de interprofessionele opleidingsdoelstelling in het kader van de wet werkbaar en wendbaar werk te realiseren, verhoogt de sector de vormingsinspanning van elke onderneming:

  • naar een gemiddelde van 4 dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar in 2019-2020;
  • en een gemiddelde van 5 dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar vanaf 2021.

Klein verlet

Bij overlijden van een kind of de echtgeno(o)t(e) van de bediende, heeft deze recht op 5 dagen klein verlet, op te nemen vanaf de dag voor het overlijden.

Loopbaanverlof

Vanaf 1 januari 2019 heeft iedere bediende recht op:

1 extralegale verlofdag/jaar

Vanaf 55 jaar

2 extralegale verlofdagen/jaar

Vanaf 58 jaar

3 extralegale verlofdagen/jaar

Vanaf 60 jaar

 

Duurtijd

Dit protocol van sectoraal akkoord is geldig, tenzij hierboven anders aangegeven, van 1 januari 2019 tot 31 december 2020.

Meer informatie

Dit protocolakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019: Protocol van akkoord 2019-2020 in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.