PC 149.1 (elektriciens), 149.2 (koetswerk) en 149.4 (metaalhandel): wijziging bevoegdheidsgebieden

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Sinds 24 december 2012 zijn de paritaire subcomités 149.1, 149.2 en 149.4 niet meer bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen, behalve als die activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een handelsactiviteit.

Onder 'logistieke activiteiten' wordt verstaan: ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte grondstoffen, goederen of producten worden voortgebracht.  

Een nieuwe bevoegdheid voor het paritair subcomité 149.4 (metaalhandel)

Bovendien is het paritair subcomité 149.4 voortaan, sinds 24 december 2012, bevoegd voor de behandeling of distributie van goederen voor ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité 149.4 of voor in het buitenland gevestigde ondernemingen, die een zelfde activiteit uitoefenen, op voorwaarde dat deze activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een handelsactiviteit.

Onder de behandeling of distributie van goederen wordt verstaan: het opslaan, het stouwen, het verzenden, het verpakken of herverpakken in kleinere eenheden, het merken of alle andere activiteiten gericht op de bewaring, de verkoop of de levering van goederen.
Het paritair subcomité 149.4 is niet bevoegd wanneer de onderneming voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefent of wanneer ze valt onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf (PC 301).

U oefent een van de activiteiten uit waarop deze wijzigingen betrekking hebben? Neem dan contact op met uw payroll consultant.

Auteur: Anne Ghysels

09/08/2013