Overbruggingsvergoeding: verkorte termijnen tussen faillissement en overname

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Cao nr. 32bis bepaalt het behoud van de rechten van de werknemers in verschillende gevallen, waaronder de overname van een onderneming na een faillissement.

De wet betreffende de sluiting van de ondernemingen bepaalt de toekenning van een overbruggingsvergoeding door het Sluitingsfonds aan het personeel dat na deze overname opnieuw wordt aangeworven. Zowel de overname van de activa van de onderneming als de overname van het personeel moet binnen een bepaalde termijn plaatsvinden zodat de werknemers aanspraak kunnen maken op deze bepalingen. Deze termijnen worden vanaf 1 april 2019 ingekort.

Bedoelde werknemers

Om in aanmerking te komen voor deze maatregelen moeten de werknemers:

  • op de datum van het faillissement nog steeds gebonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst,
  • of ontslagen zijn in de maand voorafgaand aan de datum van het faillissement en recht hebben op een verbrekingsvergoeding die hen op de datum van het faillissement nog niet werd uitbetaald.

Termijnen vastgelegd voor de sluiting van een onderneming vóór 1 april 2019

Vroeger was de cao nr. 32bis van toepassing op ondernemingen die binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum van faillissement werden overgenomen. De werknemers konden gebruikmaken van de garanties van deze cao als ze binnen een bijkomende termijn van 6 maanden vanaf de datum van de overname van de activa van de onderneming opnieuw aangeworven werden.

Om in aanmerking te komen voor de overbruggingsvergoeding werd in de wet betreffende de sluiting van de ondernemingen bepaald dat de eerste termijn van 6 maanden voor de overname van de activa van de onderneming op 9 maanden kon worden gebracht wanneer de activiteit voorlopig door de curatoren of door een derde werd verdergezet.

Deze oude termijnen gelden nog steeds voor de sluiting van een onderneming vóór 1 april 2019.

Termijnen vastgelegd voor de sluiting van een onderneming vanaf 1 april 2019

Voor ondernemingen waarvan de sluiting plaatsvindt vanaf 1 april 2019 worden de termijnen voor de overname van activa en de overname van het personeel ingekort. Die termijnen zijn nu dezelfde als in de cao nr. 32bis en de wet betreffende de sluiting van de ondernemingen.

De overname van de activa van de onderneming moet voortaan plaatsvinden binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum van het faillissement.

Die termijn kan verlengd worden met 2 maanden:

  • wanneer de curator schriftelijk aan het Fonds bevestigt dat er nog lopende onderhandelingen zijn met een kandidaat-overnemer, of;
  • wanneer de curator nagelaten heeft de inlichtingen betreffende de tewerkstelling van de werknemers mee te delen aan het Fonds.

Die termijn kan nog verlengd worden met 2 maanden (waardoor de 1e termijn in totaal 6 maanden bedraagt) indien de curator aan het Fonds schriftelijk bevestigt dat er nog lopende onderhandelingen zijn met een kandidaat-overnemer.

 

De overname van het personeel moet dan plaatsvinden binnen een bijkomende termijn van 4 maanden vanaf de datum van de overname van de activa.

Werknemers die vóór of op het ogenblik van de overname van de activa worden overgenomen, hebben ook recht op de door cao nr. 32bis geboden bescherming en op een overbruggingsvergoeding.

 

Bronnen: Wet van 5 mei tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, B.S. 12.06.2019. Cao nr. 32/7 van 23 april 2019 tot wijziging van de cao nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement.