Ook in 2015 statutariseringspremie voor de Brusselse lokale besturen

Auteur: Johan Weemaes
Datum:

Voor het vierde jaar op rij heeft de Brusselse Hoofdstedelijke regering 1 000 000 EUR subsidies opgenomen in de begroting teneinde de vaste benoeming te bevorderen. In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 is het Besluit verschenen met de formaliteiten waaraan de besturen moeten voldoen.

Net zoals de Vlaamse en Waalse lokale besturen, geldt ook binnen de Brusselse gemeenten en OCMW besturen, het principe van de vaste benoeming. Dit wil zeggen dat de aanwerving van personeel op basis van een arbeidsovereenkomst enkel in uitzonderlijke situaties mogelijk is. Bijvoorbeeld omwille van de tijdelijke vervanging van vast personeel of om te voorzien in tijdelijke personeelsbehoeften,..

In de praktijk blijkt de contractuele tewerkstelling de laatste jaren steeds toe te nemen. Over de 3 gewesten heen maakt de statutaire tewerkstelling nog slecht 36% uit van het totale personeelsbestand van de gemeentebesturen (inclusief de autonome gemeentebedrijven). Bij de intercommunales bedraagt het aandeel van de vaste benoemingen nog maar een 9%. Op basis van de meest recente cijfers van DIBISS kunnen we vaststellen dat de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze tendens volgt. Slechts een 38,31% van de werknemers is vast benoemd.

De reële tewerkstellingscijfers tonen toch een mogelijks effect aan van de invoering van de premie. De dalende tendens in vaste benoemingen is sinds 2012 gestopt en we merken zelfs opnieuw een stijging met 833 benoemingen (cijfers van het tweede kwartaal 2014). Anderzijds is over dezelfde periode het aantal contractuele personeelsleden toegenomen met 227 maar deze stijging is merkelijk minder sterk dan voor 2012.

Het bedrag van de premie is ongewijzigd gebleven en bedraagt 1000 EUR voor elke benoeming tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015. Ook de toekenningsvoorwaarden en de aanvraagprocedure zijn dezelfde. Het is de gemeente die de verantwoordelijkheid draagt om de bewijsmiddelen voor 31 maart 2016 te bezorgen bij het ministerie van de Brussels Hoofdstedelijke Regering. De aanvraag bevat de (door de burgemeester en secretaris) eensluidend verklaarde lijst van het personeel samen met de boordtabel volgens het model dat door de administratie bezorgd wordt. De gemeente dient de aanvraag in voor zowel het gemeentepersoneel als dat van het OCMW en de OCMW-verenigingen. De uiteindelijke subsidie die de gemeente ontvangt dient onmiddellijk te worden doorgestort naar het OCMW of de vereniging van het OCMW.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2015, B.S. 18.08.2015.

Auteur: Johan Weemaes

24/08/2015