Omstandigheidsverlof om zich te laten vaccineren: de wet is goedgekeurd!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Werknemers die zich tegen het coronavirus COVID-19 willen laten vaccineren, hebben binnenkort recht op klein verlet (omstandigheidsverlof). De wet die dit verlof regelt, werd immers goedgekeurd in de Kamer. Ze zal in werking treden op de datum waarop ze in het Belgisch Staatsblad verschijnt. Nog enkele dagen geduld dus! In de tussentijd lichten we u de regels al toe.

Wat is de duur van het verlof?

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn om een vaccin tegen het coronavirus COVID-19 te krijgen gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Onder ‘tijd die nodig is’ verstaan we niet alleen de tijd die nodig is voor de vaccinatie zelf, maar ook de tijd die de werknemer nodig heeft om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Indien het vaccin in twee injecties moet worden toegediend, heeft de werknemer recht op omstandigheidsverlof voor beide injecties.

Welk loon?

Gedurende het volledige omstandigheid behoudt de werknemer zijn normale loon ten laste van de werkgever.

Welke formaliteiten?

Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en dit zo snel mogelijk, dit wil zeggen van zodra het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is.

Hij moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. Het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, geldt als voldoende bewijs. In zoverre de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig dient te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, dient de uitnodiging voorgelegd te worden.

Opgelet!

De werkgever mag de informatie die hij aldus verkrijgt enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Het is de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Hij mag de afwezigheid van de werknemer alleen registreren als ‘klein verlet’. Het is hem niet toegestaan om te reden van het klein verlet te registreren en/of te registreren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

Wat als de werknemer bijwerkingen heeft waardoor hij niet kan werken?

De afwezigheid van de werknemer als gevolg van bijwerkingen van de injectie van het vaccin waardoor hij niet in staat is te werken, wordt niet gedekt door het klein verlet. In dat geval zal de werknemer moeten voldoen aan de verplichtingen die hij heeft in geval van arbeidsongeschiktheid. De werkgever van zijn kant zal het gewaarborgd loon verschuldigd zijn.

Datum van inwerkingtreding

Het omstandigheidsverlof om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus COVID-19 zal in werking treden op de datum waarop de wet die dit verlof regelt in het Belgisch Staatsblad verschijnt. We houden u uiteraard op de hoogte.

Ze zal ophouden van kracht te zijn op 31 december 2021. Een Koninklijk Besluit kan deze einddatum nog verschuiven tot uiterlijk 30 juni 2022.

Belangrijk!

In geen geval kunnen werkgevers hun werknemers verplichten om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19. Dit vaccin is immers niet verplicht en wordt alleen op vrijwillige basis toegediend.

Bron: wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.