Omikronmaatregel: wat is er voorzien voor werknemers in loopbaanonderbreking?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Om de goede organisatie van het werk tijdens de Covid-19-epidemie te verzekeren, zullen werknemers onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid hebben om hun loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen of om tijdens een periode van loopbaanonderbreking voor een andere werkgever te werken.

Deze maatregel zal van toepassing zijn van 23 januari tot 28 februari 2022 in alle sectoren, met uitzondering van de zorgsector en het onderwijs. In die twee sectoren zal de maatregel van kracht zijn van 1 januari tot 31 maart 2022 (zie "Zorgsector en onderwijs: tijdelijke maatregelen voor loopbaanonderbreking").

Opgelet! Deze maatregel moet nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Update! De wet van 14 februari 2022 werd gepubliceerd op 9 maart 2022. De maatregel werd bevestigd.

Om welke werknemers gaat het?

Het gaat om werknemers die hun prestaties volledig geschorst of verminderd hebben (tot een halftijdse baan, met 1/5 of 1/10) in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof (hierna ‘loopbaanonderbreking’ genoemd).

Wat is er concreet mogelijk?

Er zijn twee mogelijkheden voor een werknemer met loopbaanonderbreking:

  • ofwel komt de werknemer met zijn werkgever overeen om zijn loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen,
  • ofwel wordt de werknemer tijdens zijn loopbaanonderbreking tijdelijk tewerkgesteld bij een andere werkgever.

Schorsing van de loopbaanonderbreking

De werknemer kan met zijn werkgever overeenkomen om zijn loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen.

Na afloop van die tijdelijke schorsing wordt de loopbaanonderbreking onder de oorspronkelijke voorwaarden verdergezet voor de resterende duur.

Tijdens de periode van schorsing van de loopbaanonderbreking behoudt de werknemer zijn onderbrekingsuitkering van de RVA. Het bedrag van die uitkering wordt evenwel met 1/4 verminderd.

Tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking is slechts mogelijk tot 28 februari 2022.

Tijdelijke tewerkstelling tijdens de loopbaanonderbreking bij een andere werkgever

De werknemer kan, tijdens zijn loopbaanonderbreking, tijdelijk tewerkgesteld zijn bij een andere werkgever.

De partijen (de werknemer en de andere werkgever) moeten een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd sluiten. De einddatum van die overeenkomst mag 28 februari 2022, de voorziene einddatum van deze maatregel, niet overschrijden.

De werknemer behoudt zijn onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA. Het bedrag van die uitkering wordt evenwel met 1/4 verminderd voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

Inlichting van de werknemers(vertegenwoordigers)

De werkgever die gebruik maakt of wenst gebruik te maken van de maatregel moet de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis, de werknemers hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen (volgens de geëigende weg).

Hij informeert over:

  • het eventuele gebruik van de maatregel,
  • de exacte startdatum van het gebruik,
  • de afwezigheden binnen de onderneming en hun impact op de werking van de onderneming.

De werkgever kan na een initiële periode van twee weken verder gebruik maken van de maatregel tenzij de vakbondsafvaardiging zich hiertegen unaniem verzet binnen tien dagen na de start van het gebruik van de maatregel.

De redenen waarom de maatregel niet langer mag worden toegepast, worden schriftelijk en omstandig toegelicht.

Bij afwezigheid van vakbondsafvaardiging meldt de werkgever de intentie tot verder gebruik maken van de maatregel aan bij het paritair comité.

Wat zijn de formaliteiten ten opzichte van de RVA?

De werknemer moet de RVA schriftelijk de tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking of de tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever meedelen. Dat gebeurt aan de hand van een formulier dat downloadbaar zou moeten zijn op de website van de RVA.

Bron: wetsvoorstel houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, doc. 55 2456.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.