Nieuwe definitie onderneming

Auteur: Partena Professional
Datum:

OP 1 NOVEMBER 2018, NIEUWE DEFINITIE VAN "DE ONDERNEMING" EN GEVOLGEN VOOR DE INSCHRIJVING BIJ HET ONDERNEMINGSLOKET

Naar aanleiding van de hervorming van het ondernemingsrecht (cf. Wet van 15/4/2018 – BS van 27/4/2018), treedt op 1 november 2018 een nieuwe definitie van de « onderneming » in werking.

Hieronder vindt u algemene informatie en de gevolgen voor het Ondernemingsloket.

  1. We spreken niet meer van « onderneming », maar van « geregistreerde entiteit».
  1. De hoedanigheden « handelsonderneming », « ambachtsonderneming » en « niet-handelsonderneming naar privaat recht » verdwijnen en zullen vervangen worden door de hoedanigheid van « inschrijvingsplichtige onderneming». Alle hoedanigheden die reeds bestaan in de Kruispuntbank van Ondernemingen zullen automatisch omgezet worden.
  1. Een aantal rechtsvormen worden ook aangepast. Het « burgerlijk » karakter van een « burgerlijke vennootschap onder de vorm van naamloze vennootschap » verdwijnt bijvoorbeeld – deze rechtsvorm zal omgezet worden naar een « naamloze vennootschap ».
  1. Meer ondernemingen die dit vroeger niet moesten doen, moeten zich nu wel inschrijven bij een ondernemingsloket: namelijk de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (bv. de maatschap). De reeds bestaande entiteiten hebben tot 30/04/2019 om dit via het ondernemingsloket in orde te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
    De VZW’s zullen zich ook moeten inschrijven bij een ondernemingsloket, maar niet vanaf 1/11/2018 – er moet nog een latere datum van invoegetreding bepaald worden.
  1. Aangezien er - in termen van hoedanigheid - geen verschil meer zal zijn tussen een « handelsonderneming » en een « niet-handelsonderneming », wordt de inschrijving van een niet-handelsonderneming ook betalend (BEHALVE voor IVZW’s en de stichtingen).
    In termen van ondernemersvaardigheden wordt het onderscheid behouden – een onderneming die vroeger als « handelsonderneming » beschouwd werd zal nog steeds onderworpen zijn aan de reglementering die van kracht is in het Gewest waaronder zij ressorteert.

In de nabije toekomst zal meer duidelijke en praktische informatie meegedeeld worden.