Nieuw uitstel van betaling voor bepaalde crisissectoren

Auteur: Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (Legal)
Datum:

Zelfstandigen die een aanvraag tot uitstel van betaling willen indienen bij ons socialeverzekeringsfonds moeten met bewijsstukken kunnen aantonen dat hun activiteit moeilijkheden heeft ondervonden door de crisis van de Afrikaanse varkenspest, door de crisis in de rundsvleessector of de crisis in de fruitteeltsector van appelen en peren.

Deze maatregel is van toepassing voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en alle meewerkende partners met een maxistatuut die hun activiteit in de betreffende sectoren uitoefenen.

Welke sociale bijdragen komen in aanmerking en wanneer moeten deze betaald worden?

Dit nieuwe uitstel van betaling geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020, namelijk:

  • de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 31 maart 2021;
  • de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 30 juni 2021.

Deze maatregel is niet van toepassing voor reeds betaalde sociale bijdragen, noch voor regularisaties van verstreken periodes.

Wanneer moet de aanvraag tot uitstel ingediend worden?

Indien u een nieuw uitstel wil aanvragen voor de betaling van de bijdragen van beide kwartalen van 2020, moet u uw schriftelijke aanvraag bij onze instelling indienen vóór:

  • 15 maart 2020 om uitstel van betaling te vragen voor de bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
  • 15 juni 2020 om uitstel van betaling te vragen voor de bijdrage van het tweede kwartaal 2020.

Wat moet u op uw aanvraag vermelden?

Uw aanvraag moet de volgende gegevens vermelden:

  • uw naam, voornaam en woonplaats
  • de naam en de zetel van uw bedrijf
  • uw ondernemingsnummer

Wat zijn de gevolgen van dit uitstel voor uw sociale rechten?

Uw sociale rechten zijn gevrijwaard, voor zover de sociale bijdragen worden betaald binnen de verlengde termijn. Er zal u een automatische kwijtschelding van de verhogingen worden toegekend.

Indien deze bijdragen niet binnen de verlengde termijn worden betaald, zal onze instelling u verhogingen vorderen en zullen de eventueel toegekende sociale uitkeringen teruggevorderd moeten worden.

Wij herinneren er u aan dat u bij onze instelling voor de betrokken kwartalen ook, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag tot vermindering of vrijstelling van bijdragen kan indienen

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer inlichtingen wenst.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.