Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90): geïndexeerde grensbedragen 2018

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Het sociale en fiscale grensbedrag van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt met ingang van 1 januari 2018 geïndexeerd.

Principe

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 hebben de sociale partners een bonussysteem ingevoerd, dat beter bekend staat als ‘cao nr. 90' of 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’.

Aan de werknemer kan in dit kader en onder bepaalde voorwaarden, een bonus worden toegekend die een specifieke sociale en fiscale behandeling geniet.

Sociaal grensbedrag

Het geïndexeerd sociaal grensbedrag bedraagt 3.313 EUR in 2018 (grensbedrag 2017: 3.255 EUR).

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 is niet onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen voor zover het sociaal grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden.

De werknemer is daarentegen wel een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd. In hoofde van de werkgever is de bonus onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %.

Indien de effectief toegekende bonus het grensbedrag overschrijdt, zal het overschrijdende gedeelte onderworpen worden aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Fiscaal grensbedrag

Het geïndexeerde fiscale grensbedrag bedraagt 2.880 EUR in 2018 (onder voorbehoud van bevestiging door de administratie – grensbedrag 2017: 2.830 EUR). 

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt vrijgesteld van personenbelasting voor zover het fiscaal grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden. Dit betekent dat er geen bedrijfsvoorheffing op de bonus wordt ingehouden zolang het fiscaal grensbedrag wordt gerespecteerd.

Auteur: Peggy Criel

27/12/2017