Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90): fiscaal vrijgesteld bedrag 2013 eindelijk gekend

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Het fiscaal vrijgesteld bedrag van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt aangepast met ingang van 1 januari 2013. Op deze manier worden de sociale en fiscale behandeling van de bonus op elkaar afgestemd.

Sedert 1 januari 2013 werden twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd op sociaal vlak:

  • de jaargrens werd opgetrokken tot € 3.100,00;
  • er werd een solidariteitsbijdrage van 13,07 % ingevoerd ten laste van de werknemer ten belope van de jaargrens.

Meer info omtrent deze wijzigingen vindt u in onze infoflash van 26 december 2012.

Tot en met 31 december 2012 werden de bonussen, naar analogie met de oude jaargrens op sociaal vlak, vrijgesteld van personenbelasting ten belope van een jaargrens van € 2.430,00 (bedrag 2012). Ten gevolge van de wijziging op sociaal vlak, verwachtte men dat de jaargrens op fiscaal vlak eveneens zou worden aangepast. Aangezien deze wijziging uitbleef, bedroeg het fiscaal vrijgesteld bedrag door de indexering € 2.488,00 sedert 1 januari 2013.

Na maanden van onzekerheid legt de Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen dan toch het nieuwe fiscaal vrijgestelde bedrag vast. De jaargrens bedraagt € 2.695,00 en is van toepassing op voordelen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2013. Dit wil zeggen dat een bedrag van € 2.695,00 voor inkomstenjaar 2013 wordt vrijgesteld van personenbelasting voor zover aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er moet bijgevolg geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op deze voordelen.

Voorbeeld

De werkgever kent in 2013 een niet-recurrent voordeel van € 3.100,00 toe aan zijn werknemers. Er wordt een solidariteitsbijdrage van 13,07 % (€ 405,17) ten laste van de werknemers op ingehouden. Het saldo van de bonus (€ 2.694,83) is volledig vrijgesteld van personenbelasting aangezien de jaargrens op fiscaal vlak (€ 2.695,00 in 2013) niet wordt overschreden (en voor zover een aantal voorwaarden vervuld zijn).

Voor een begeleiding op maat bij het invoeren van een bonussysteem of voor juridische vragen, kan u contact opnemen met onze juridische dienst via legal@partena.be

Bron: Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, B.S. 1 augustus 2013.

Auteur: Peggy Criel

09/08/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.