Mechelen (deels) erkend als toeristisch centrum

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Een deel van de gemeente Mechelen werd erkend als toeristisch centrum. Deze erkenning heeft gevolgen voor de tewerkstelling van werknemers op zondag. In principe is het verboden om op zondag te werken. Maar onder bepaalde voorwaarden wordt dit in toeristische centra toch toegestaan.

De werknemers die tewerkgesteld worden in kleinhandelszaken en kapperssalons gelegen in toeristische centra mogen op zondag werken op basis van artikel 14, § 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 (BS 03.07.2007): 

- van 1 mei tot 30 september;
- tijdens de kerst- en paasvakantie in het onderwijs georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Gemeenschappen;
- buiten de hierboven bedoelde periodes, gedurende maximum 13 zondagen per kalenderjaar. Het moet meer bepaald gaan om:

    • ofwel zondagen waar tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon;
    • ofwel zondagen waarop salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties worden gehouden.

Het toeristisch centrum moet ‘officieel’ erkend worden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op basis van een dossier en bewijsstukken waaruit het toeristisch karakter van de locatie blijkt. De erkenning wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Wordt erkend als toeristisch centrum, het gedeelte van het grondgebied van de stad Mechelen dat zich bevindt binnen de perimeter die wordt afgebakend door de vesten, aangevuld met de straten rondom het station van Mechelen. Deze erkenning heeft het voorwerp uitgemaakt van een ministerieel besluit van 20 september 2017 dat uitwerking heeft vanaf 12 oktober 2017, de dag na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Bronnen: Ministerieel besluit van 20 september 2017 tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Mechelen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, BS, 12 oktober 2017.

Auteur: Brigitte Dendooven

17/10/2017