Loopbaanbegeleiding en de loopbaancheque

Auteur: Filip Borgers
Datum:

De Vlaamse regering heeft het besluit betreffende de loopbaanbegeleiding goedgekeurd. Dit heeft tot doel om werknemers aan te zetten zelf na te denken over hun carrière en professionele begeleiding te krijgen op de doelen ze professioneel voor ogen hebben en hiervoor de nodige competenties te verwerven. Hiervoor kunnen de werknemers vanaf 1 juli 2013 gebruik maken van de loopbaancheques.

De loopbaancheque is een elektronisch betaalmiddel voor Nederlandstalige loopbaanbegeleiding gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Definitie

De beroepsactieve persoon is een werknemer of zelfstandige die behoort tot de kansengroepen. Het betreft hier oudere werknemers ouder dan 50 jaar, personen met een arbeidshandicap, allochtonen of kortgeschoolden (t.t.z. houders van ten hoogste een diploma lager secundair onderwijs, een getuigschrift middenstandsopleiding of een niet-erkend buitenlands diploma).

Voorwaarden

Om gerechtigd te zijn op een loopbaancheque moet de beroepsactieve persoon voldoen aan een aantal voorwaarden:

 1. op het ogenblik van de aanvraag van de loopbaancheque moet hij tewerkgesteld zijn op het grondgebied van het Vlaamse of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;
 2. bovendien moet hij woonachtig zijn op het grondgebied van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 3. daarenboven moet de beroepsactieve persoon voldoende werkervaring kunnen aantonen. D.w.z. in de loop van de laatste 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag moet hij ten minste 12 maanden hebben gepresteerd. Een werkervaring van 9 maanden volstaat, indien de werkervaring een ononderbroken periode van tewerkstelling van minimum 4 weken als uitzendkracht omvat.

Een periode van tewerkstelling in het kader van de individuele beroepsopleiding wordt beschouwd als werkervaring. Ook buitenlandse werkervaring wordt meegerekend indien ze wordt bevestigd door een attest van de buitenlandse werkgever of een gelijkwaardig attest.

Definitie

De gemandateerde onderneming is de onderneming die door de minister wordt gemachtigd om loopbaanbegeleiding uit te oefenen.

Opdrachten

De gemandateerde onderneming moet per loopbaancheque voorzien in:

 1. loopbaanbegeleiding gedurende vier uur, die op zijn beurt gespreid moet worden over ten minste 2 dagen;
 2. na het uitvoeren van het intake-gesprek stelt de gemandateerde onderneming een persoonlijk ontwikkelingsplan op;
 3. bovendien verstrekt de gemandateerde onderneming nazorg aan de professioneel actieve persoon die daarom verzoekt. Deze nazorg wordt verstrekt tot een jaar na het afsluitende gesprek.

De voorwaarden van de loopbaanbegeleiding vormen het voorwerp van een schriftelijke overeenkomst, gesloten tussen de gemandateerde onderneming en de beroepsactieve persoon.

Voorwaarden

De onderneming die loopbaanbegeleiding wil uitoefenen dient daartoe een aanvraag in bij de V.D.A.B. en voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. de onderneming heeft de vorm van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die beschikt over alle burgerlijke en politieke rechten;

2. de onderneming verkeert niet in staat van faillissement of kennelijk onvermogen, noch maakt ze het voorwerp uit van een procedure tot faillietverklaring;

3. de onderneming is geen achterstallige belastingen, BTW, of sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd;

4. de onderneming beschikt over een van de volgende kwaliteitscertificaten:

 • Qfor
 • ISO
 • CEDEO
 • Recognised for Excellence
 • K2c, K2b, K2a voor opleiding of begeleiding;
 • ‘Blik op Werk’-keurmerk
 • CERTO-certificaat
 • kmop-norm of
 • ESF-label.

5. de onderneming toont haar professionele deskundigheid aan op het vlak van loopbaanbegeleiding. Daartoe beschikt de zaakvoerder, de exploitant, de lasthebbers  of haar aangestelden over een beroepservaring van ten minste drie jaar inzake loopbaanbegeleiding, loopbaanoriëntatie of outplacement;

6. de onderneming onderschrijft de bepalingen van de gedragscode.

Vervolgens gaat de V.D.A.B. na of de onderneming voldoet aan alle gestelde voorwaarden.

Na het positieve advies van de V.D.A.B. verleent de minister aan de onderneming het mandaat om loopbaanbegeleiding uit te oefenen. Deze beslissing wordt schriftelijk aan de onderneming meegedeeld en omvat onder meer de volgende elementen:

 • de looptijd van het mandaat;
 • de omschrijving van de openbare diensttaken;
 • een beschrijving van het compensatiemechanisme;
 • de regeling om overcompensatie te vermijden;
 • de niet-overdraagbaarheid van het mandaat.

Dit mandaat heeft een geldigheidsduur van 6 jaar.

De professioneel actieve persoon vraagt zijn loopbaancheques aan bij de V.D.A.B. De V.D.A.B. onderzoekt of de betrokken persoon voldoet aan de voorwaarden en brengt het uitgiftebedrijf op de hoogte van de rechtmatige aanvraag.

Het uitgiftebedrijf gaat na of de werknemer de tegemoetkoming heeft betaald en kent de loopbaancheque toe. De tegemoetkoming door de professioneel actieve persoon bedraagt 40 EUR per loopbaancheque.

De loopbaancheque is gesteld op naam, is niet overdraagbaar en heeft een geldigheidsduur van 3 maanden vanaf de uitgiftedatum. Bij verval van de geldigheidsduur betaalt het uitgiftebedrijf de eigen bijdrage aan de begunstigde terug. Een vervallen loopbaancheque ontneemt de begunstigde niet het recht om een nieuwe loopbaancheque aan te vragen.

Uiterlijk binnen de 9 maanden volgend op de uitgifte biedt de gemandateerde onderneming de loopbaancheque ter betaling aan.

Per pakket loopbaanbegeleiding bedraagt de vergoeding maximaal 550 EUR exclusief BTW. De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met andere subsidies voor dezelfde kosten of kosten die elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen.

De gemandateerde onderneming kan geen loopbaanbegeleiding aanbieden aan eigen werknemers.

Na het beëindigen van haar mandaat moet de gemandateerde onderneming alle informatiegegevens bewaren gedurende 10 jaar. Op regelmatige basis voert de V.D.A.B. controle uit.

Bij onregelmatigheden kunnen sancties worden genomen.

De vergoeding kan worden verminderd of zelfs teruggevorderd door de V.D.A.B., indien:

 • de gemandateerde onderneming de bepalingen niet naleeft;
 • de gemandateerde onderneming nog vergoedingen ontvangt nadat haar mandaat werd geschorst of ingetrokken;
 • de gemandateerde onderneming de vereiste inlichtingen heeft vervalst.

Het mandaat kan worden geschorst of ingetrokken, indien:

 • de gemandateerde onderneming de bepalingen niet naleeft;
 • de zaakvoerder, zijn aangestelden of lasthebbers het toezicht en de controle verhinderen;
 • de gemandateerde onderneming haar activiteiten stopzet;
 • de gemandateerde onderneming haar mandaat heeft verkregen op basis van valse, onvolledige of onjuiste verklaringen;
 • de gemandateerde onderneming de vereiste inlichtingen vervalst.

Bij een beslissing tot intrekking van het mandaat deelt de minister mee binnen welke termijn de onderneming een nieuw mandaat kan aanvragen.

De reglementering inzake de begeleidingscheques wordt vervangen door deze nieuwe regelgeving. Personen die nog in het bezit zijn van een begeleidingscheque of een geldige aanvraag hebben ingediend, kunnen die cheque inwisselen voor een loopbaancheque. De V.D.A.B. betaalt de eigen bijdrage van de persoon terug aan de titularis van de begeleidingscheque.

De reglementering inzake loopbaanbegeleiding en loopbaancheques is van toepassing sedert 1 juli 2013.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, B.S. 11.07.2013, p. 43.225.

Auteur: Filip Borgers

23/07/2013