IPA: Akkoord over afsprakenkader in de groep van 10

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 17/03/2023 - 09:33
Laatste update: 14/04/2023 - 13:19

Op 15 maart 2023 hebben de sociale partners, verenigd in de Groep van 10, een sociaal akkoord gesloten rond enkele belangrijke sociale dossiers. De sociale partners leggen dit akkoord nu voor aan hun achterban.

Volgende afspraken werden gemaakt:

 • Relance-uren: het stelsel van de 120 vrijwillige relance-overuren wordt verlengd tot 30/6/2025. Ook de optrekking van het aantal fiscaal gunstige overuren van 130 overuren naar 180 overuren/jaar voor alle sectoren wordt verlengd van 01.07.2023 tot 30.06.2025.
 • Economische werkloosheid bedienden: de procedure opgenomen in CAO nr. 159 wordt verlengd met 2 jaar, tot 30/6/2025.
 • SWT:
  • CAO nr. 17:  verlenging tot 30/6/2025. De CAO bevat een automatische indexering van de aanvullende vergoeding. In ruil vragen de sociale partners om geen Decava-bijdrage retroactief te innen.
  • De stelsels SWT voor werknemers vanaf 60 jaar met onder meer een lange loopbaan, een zwaar beroep of die werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering worden verder verlengd tot 30/6/2025.
  • SWT om medische redenen: blijft mogelijk vanaf 58 jaar.
 • Tijdskrediet: verlenging cao’s 156 en 157 tem 30/06/2025
 • landingsbanen voor maatwerkbedrijven: nieuwe CAO voor landingsbaan op 55 jaar vanaf 25 jaar loopbaan voor doelgroepwerknemers maatwerkbedrijven, beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen.
 • Verlengingen: volgende maatregelen worden eveneens verlengd:
  • Werkgeversbijdrage voor risicogroepen (0,10%).
  • Systeem innovatiepremie.
  • Vrijstelling van startbaanverplichting als de werkgever een bijdrage voorziet van 0,15% bij risicogroepen.
  • 80-20 regeling in kader van tussenkomst werkgever in openbaar vervoer (derdebetalersregeling).
  • Boete voor het niet aanbieden van outplacement (1.800 EUR).
 • 2e pensioenpijler: de sociale partners herbevestigen de fiscale en sociale stand-still en vragen expliciet aan de regering om voorlopig niet in te grijpen in het stelsel. Hierdoor kunnen de sociale partners ten volle focussen op de inhoud en organisatie van de harmonisering van de aanvullende pensioenen van arbeiders en bedienden.
 • Minimumlonen: De sociale partners bevestigen de afspraken uit het akkoord van 8 juni 2021; met name het optrekken van het minimum loon op 1/04/2024 en nog eens op 1/4/2026.
 • CAO nr. 90 (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen/bonusplannen): de sociale partners vragen dat de FOD WASO de adviezen van de sociale partners respecteert en afstapt van de heel strikte interpretatie die zij vandaag hanteert. Op die manier krijgen de ondernemingen meer rechtszekerheid over de collectieve doelstellingen die zij kunnen opnemen in het bonusplan.

 

 

Belangrijk! Het betreft momenteel enkel een akkoord over een afsprakenkader tussen de sociale partners. De werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers leggen dit ontwerpakkoord nu ter goedkeuring voor aan de regering en hun achterban.

Eens dit akkoord is goedgekeurd kunnen de sectorale onderhandelingen beginnen. Deze sectorale onderhandelingen zullen ook de voorwaarden voor toekenning van de ‘koopkrachtpremie’ omvatten in de verschillende sectoren.

 

We houden u uiteraard verder op de hoogte zodra er meer informatie beschikbaar is.

 

Bron: pers, VBO

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.