Hulp voor zelfstandigen die problemen ondervinden als gevolg van de droogte

Auteur: Partena Compass
Datum:

Om zelfstandigen in de land- of tuinbouwsector te helpen, die problemen ondervinden door de aanhoudende droogte, kan uitstel van betaling van de sociale bijdragen gevraagd worden.

Deze zelfstandigen kunnen vóór 30 september 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij ons socialeverzekeringsfonds. Deze maatregel is van toepassing voor elke zelfstandige in hoofdberoep en voor elke meewerkende partner met maxistatuut.

Indien u op deze maatregel een beroep wenst te doen, moet u, aan de hand van bewijsstukken, aantonen dat uw activiteit schade heeft geleden door de aanhoudende droogte (bijvoorbeeld: verlies omzetcijfer, daling opbrengst oogst, verhoging prijs levensmiddelen, …).

Wat moet u vermelden op uw aanvraag?

Uw aanvraag moet het volgende vermelden:

  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • de naam en de zetel van uw bedrijf;
  • uw ondernemingsnummer.

Welke bijdragen vallen onder deze maatregel en op welke vervaldagen moeten deze betaald worden?

Dit uitstel van betaling heeft betrekking op de voorlopige bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018 en op deze van het eerste kwartaal van 2019, in die zin dat:

  • de bijdrage van het derde kwartaal 2018 betaald moet zijn voor 30 september 2019
  • de bijdrage van het vierde kwartaal 2018 betaald moet zijn voor 15 december 2019
  • de bijdrage van het eerste kwartaal 2019 betaald moet zijn voor 31 maart 2020.

Deze maatregel is niet van toepassing voor de reeds betaalde sociale bijdragen.

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten?

Uw sociale rechten worden gevrijwaard, voor zover de sociale bijdrage binnen de verlengde termijn betaald wordt. De verhogingen worden automatisch kwijtgescholden.

Indien dit niet gebeurt, zal onze instelling verplicht zijn om u verhogingen aan te rekenen en de eventueel toegekende sociale uitkeringen terug te vorderen.

Wij herinneren er u aan dat u ook, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag tot vermindering of vrijstelling van bijdragen kan indienen bij onze instelling.

Voor meer inlichtingen, aarzel niet om contact op te nemen met uw Customer Advisor bij Partena Compass.

Auteur: Partena Compass

16/08/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.