Hulp aan zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de rellen van 11, 15 en 25 november in brussel

Auteur: Compass
Datum:

Om de zelfstandigen te helpen die nadelen ondervonden hebben door de rellen in Brussel, kan een uitstel van betaling van de sociale bijdragen aangevraagd worden.

Zelfstandigen die problemen ondervonden hebben, als gevolg van de rellen, kunnen voor 22 december 2017 een schriftelijke aanvraag indienen bij ons socialeverzekeringsfonds. Deze maatregel is van toepassing voor elke zelfstandige in hoofdberoep en voor elke meewerkende echtgenoot met maxi-statuut.

Indien u van deze maatregel gebruik wenst te maken, moet u aan de hand van bewijsstukken aantonen dat uw activiteit nadelen heeft ondervonden door de rellen (bijvoorbeeld: verlies omzetcijfer, beschadigde uitstalramen, …).

Wat moet er in de aanvraag vermeld worden ?

Uw aanvraag moet het volgende vermelden:

  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • de naam en de maatschappelijke zetel van uw bedrijf;
  • uw ondernemingsnummer.

Welke bijdrage komt in aanmerking voor deze maatregel en tegen welke vervaldag moet deze betaald zijn ?

Dit uitstel van betaling heeft betrekking op de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal 2017. Deze moet pas betaald worden voor 15 december 2018.

Deze maatregel is niet van toepassing voor de reeds betaalde sociale bijdragen.

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten ?

U behoudt uw sociale rechten voor zover de sociale bijdrage betaald wordt binnen de verlengde termijn. De verhogingen worden automatisch kwijtgescholden.

Indien de bijdrage niet binnen deze verlengde termijn betaald wordt, zal onze instelling verplicht zijn om verhogingen aan te rekenen en zullen de eventueel toegekende sociale uitkeringen moeten teruggevorderd worden.

Wij herinneren er u aan dat u nog altijd, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag tot vermindering of tot vrijstelling van bijdragen kan indienen bij onze instelling.

Voor meer inlichtingen kan uw terecht bij uw Customer Advisor bij Partena Compass.

Auteur: Compass

30/11/2017