Hogere nettolonen vanaf 1 augustus voor de werknemers die een werkbonus genieten

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Werknemers met een laag loon genieten een vermindering van hun persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (‘sociale werkbonus’). Werknemers en bedrijfsleiders die deze werkbonus genieten, ontvangen ook een vermindering van bedrijfsvoorheffing (‘fiscale werkbonus’). Om de nettokoopkracht van de werknemers met lage lonen te versterken wordt de sociale en fiscale werkbonus verhoogd vanaf 1 augustus 2015.

Sociale werkbonus

De sociale werkbonus wordt toegepast op de lonen van de werknemers van de privésector (en van de openbare sector) die een persoonlijke socialezekerheidsbijdrage van 13,07 % verschuldigd zijn. De vermindering bestaat uit een forfaitair bedrag dat geleidelijk vermindert naargelang het loon hoger wordt. Het bedrag van de vermindering wordt berekend aan de hand van drie variabelen:

  • een hogeloongrens (het bedrag waarboven geen enkele vermindering meer wordt toegekend (momenteel 2.385,41 EUR));
  • een lageloongrens (het bedrag van de vergoedingen onder dewelke de maximale vermindering wordt toegekend (momenteel 1.501,82 EUR));
  • een maximaal bedrag van de vermindering.

Een Ontwerp van programmawet past de eerste 2 variabelen aan vanaf 1 augustus 2015. De derde variabele wordt aangepast via koninklijk besluit. We informeren u verder over de wijziging van de sociale werkbonus van zodra de 3 nieuwe variabelen definitief gekend zijn.

Fiscale werkbonus

Naast de sociale werkbonus ontvangen werknemers met een laag loon ook een vermindering van bedrijfsvoorheffing. Deze vermindering is gelijk aan een percentage van het bedrag van de sociale werkbonus.

Dit percentage bedraagt 14,40 % tot en met 31 juli 2015. Voor de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015 wordt het percentage verhoogd tot 17,81 %.

De verhogingen van de fiscale werkbonus die reeds voorzien zijn vanaf 1 januari 2016 en 1 januari 2019 blijven behouden mits een aanpassing van het percentage. Zo zal het percentage op 1 januari 2016 worden opgetrokken tot 28,03 % en op 1 januari 2019 tot 33,14%.

Opgelet!

De bovenstaande wijzigingen werden opgenomen in een Ontwerp van programmawet. Zij worden pas definitief na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Voor de toepassing van de fiscale werkbonus op niveau van de bedrijfsvoorheffing is bovendien vereist dat het koninklijk besluit dat de regels inzake de berekening van de bedrijfsvoorheffing vastlegt, wordt gewijzigd.

Bron: Ontwerp van programmawet, Parl.St. Kamer 2014-2019, nr. 1125/001.

Auteur: Peggy Criel

15/06/2015