Het Vlaams Gewest voert maatregelen betreffende het educatief verlof in

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Sinds 1 juli 2014 is het educatief verlof een gewestelijke aangelegenheid geworden.
Het Vlaams Gewest heeft op zijn website twee maatregelen aangekondigd betreffende het educatief verlof.

Een van deze maatregelen heeft betrekking op de termijn die de werkgever moet naleven om zijn aanvraag tot terugbetaling van het loon en de sociale bijdragen voor de aan zijn werknemer(s) toegekende dagen en uren betaald educatief verlof in te dienen. De andere maatregel heeft betrekking op het bedrag voor deze terugbetaling.

Maximumtermijn om de terugbetalingsaanvragen in te dienen

De werkgever moet een maximumtermijn naleven om zijn aanvraag tot terugbetaling van het loon en de sociale bijdragen voor de aan zijn werknemer(s) toegekende dagen en uren betaald educatief verlof in te dienen: hij moet dit doen binnen een termijn van 1,5 jaar die aanvangt op 1 januari van het jaar waarin de schuldvordering ontstaat.

Voorbeeld: voor het schooljaar 2014-2015 moet de werkgever zijn terugbetalingsaanvraag uiterlijk op 30 juni 2016 indienen.

Het Vlaams Gewest heeft besloten om vanaf het schooljaar 2014-2015 de maximumtermijn van 1 jaar ½ te verkorten met 3 maanden. Voor de werknemer die betaald educatief verlof genieten en die hun prestaties uitoefenen in een exploitatiezetel die gelegen is in het Vlaams Gewest, zal de werkgever voor de dossiers betreffende het schooljaar 2014-2015 zijn aanvraag tot terugbetaling dus vóór 31 maart 2016 moeten indienen bij het Vlaams Gewest. De werkgever die zijn aanvraag bij het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet indienen, zal de uiterlijke datum van 30 juni 2016 moeten naleven.

Deze termijn zal nog eens met 3 maanden worden verkort voor het schooljaar 2015-2016. De terugbetalingsaanvragen moeten uiterlijk vóór 31 december 2016 bij het Vlaams Gewest ingediend worden (in plaats van 30 juni 2017 voor het Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

De wettekst tot wijziging van deze termijn is tot op heden nog niet gepubliceerd.

Bedrag van de terugbetaling van het loon en van de sociale bijdragen van de dagen en uren van het betaald educatief verlof

De federale wetgeving legt een maximumbedrag vast voor de terugbetaling van het loon en de sociale bijdragen voor de dagen en uren van het betaald educatief verlof betaald aan de werkgever. Dit is momenteel 22,08 €/u per type opleiding.

De Gewesten kunnen evenwel beslissen om minder terug te betalen dan dit bedrag en dit per soort opleiding (algemene opleiding, sectorale opleiding , opleiding voor sociale promotie of andere opleiding). Dit bedrag wordt door het Gewest vastgelegd op basis van criteria zoals het budget, het totale aantal aanvragen voor educatief verlof die het ontvangen heeft in de 4 voorgaande jaren, ...

Het Vlaams Gewest heeft besloten om een eenmalig forfait vast te leggen voor alle soorten opleidingen: € 21,30/u. Dit bedrag zal reeds van toepassing zijn op de terugbetalingsaanvragen m.b.t. het schooljaar 2014-2015 (zoals hierboven toegelicht vóór 31 maart 2016 in te dienen).

Digitale mededeling

Het Vlaams Gewest verduidelijkt op zijn website eveneens dat zijn dienst 'Betaald educatief verlof' met de werkgever communiceert per e-mail (ontvangstbewijs en betalingsbericht). De werkgever zal de terugbetalingsaanvraag evenwel nog steeds per post moeten opsturen vermits de originele documenten bij het dossier moeten gevoegd worden.

Onze dienst betaald educatief verlof staat te uwer beschikking voor het indienen van uw aanvragen tot terugbetaling bij het bevoegde Gewest. Aarzel niet om deze dienst te contacteren op het volgende adres: AdministrationTeam@partena.be.

Bron: www.werk.be

Auteur: Anne Ghysels

23/10/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.