Het Vlaams Banenpact - weer een stap dichter bij een Vlaams doelgroepenbeleid

Auteur: Els Poelman
Datum:

Op 21 oktober jl. hebben de Vlaamse sociale partners een nieuw Vlaams Banenpact gesloten.

Er was begin 2015 al een globaal akkoord bereikt m.b.t. de tewerkstelling van jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten. In het nieuw (aanvullend) akkoord worden de criteria rond de aanwerving van jongeren bijgesteld en wordt een kader afgesproken voor de activering van langdurig werkzoekenden.

Jongeren

De federale maatregelen (doelgroepvermindering/activering uitkeringen) worden vervangen door een Vlaamse doelgroepvermindering, voor jongeren die tegelijk:

  • jonger zijn dan 25;
  • laag- of middengeschoold zijn (geen diploma bezitten van hoger onderwijs);
  • een loon verdienen dat een bepaald bedrag niet overschrijdt.

De sociale partners hebben in het nieuw akkoord een aantal knelpunten opgelost:

  • de oorspronkelijk afgesproken loongrens wordt verhoogd tot een niveau dat sectoren met competitieve (dus relatief hoge) jongerenlonen zal toelaten tot de vermindering;
  • de voorwaarden worden beschouwd als instapvoorwaarden: een verhoging van scholingsgraad en/of loon tijdens de tewerkstelling zal niet leiden tot het verlies van het voordeel.

Langdurig werkzoekenden

Ook hier worden de federale maatregelen (doelgroepvermindering/activering van uitkeringen) stopgezet. In de plaats komt één globaal werkervaringstraject voor mindergeschoolde werkzoekenden, dat diverse maatregelen overkoepelt:

  • opleiding op de werkvloer – het gamma aan specifieke en/of gesubsidieerde overeenkomsten wordt herleid & gereorganiseerd (deze operatie is al bezig);
  • intensieve en resultaatgerichte begeleidings- en vormingstrajecten, door de VDAB en gespecialiseerde partners;
  • incentives voor de werkzoekende/werknemer, bv. via het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, financiering van opleidingen…;
  • incentives voor de werkgever: het overgehevelde budget aan steun wordt besteed aan nieuwe “transparante” aanwervingsstimulansen.

Het Banenpact is het algemeen kader waarbinnen de sociale partners het Vlaams doelgroepenbeleid willen uitvoeren. De Vlaamse regering zal het Banenpact omzetten in een Decreet, en maatregelen uitwerken die passen binnen de afspraken van de sociale partners. Voor concrete details is het wachten op dat decreet in definitieve vorm, én op de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

De streefdatum voor ingang van de nieuwe maatregelen is 1 juli 2016.

Bron: Akkoord Vlaamse sociale partners van 21.10.2015

Auteur: Els Poelman

29/10/2015