Het sectoraal akkoord 2019-2020 voor pc 302 is afgesloten

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

PC 302 heeft een sectoraal akkoord gesloten voor de periode 2019-2020. Dit akkoord van 30 oktober 2019 respecteert de maximale onderhandelingseveloppe van 1,1% in 2019 en 2020 zoals opgenomen in het KB van 19 april 2019.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het sectorakkoord.  Een gedetailleerde analyse zal beschikbaar worden gesteld in onze sectorale documentatie van zodra de officiële cao wordt gepubliceerd.

Invulling van de loonmarge

Vanaf 1 oktober 2019 worden de minimum en effectieve brutolonen in de sector verhoogd met 0,93%.

Transportkosten

In het kader van de terugbetaling van het woon-werkverkeer voor wie gebruik maakt van de fiets, stijgt de vergoeding van 0,22 naar 0,24 EUR per afgelegde kilometer  vanaf 1 oktober 2019.

SWT en tijdskrediet

De CAO’s inzake SWT (brugpensioen) en tijdskrediet worden verlengd voor 2 jaar. Er worden nieuwe cao’s gesloten in toepassing van de cao’s 133 en 137 van de NAR.

De cao SWT wordt aangepast, opdat het waarborg- en Sociaal Fonds de capitatieve bijdrage ten laste neemt en deze dus niet meer ten laste valt van de werkgever.

Sectoraal Sociaal Pensioenfonds

Met ingang van 1 januari 2020 worden de werkgeversbijdrage in het Sectoraal Sociaal Pensioenfonds (Fonds 2e pijler) verhoogd met 0,1% .

Eindejaarspremie

In de ondernemingen waar een geregistreerd kassasysteem wordt gebruikt, worden studenten onder solidariteitsbijdragen (contingent van 475 uur) uitgesloten van de toepassing van de cao eindejaarspremie.

Tijdelijke werkloosheid

De CAO omtrent economische werkloosheid wordt verlengd voor 2 jaar.

Opleiding

Er wordt een cao vorming afgesloten die per voltijds equivalent een gemiddelde van 2 dagen opleiding per jaar zal voorzien. De sociale partners formuleren een aanbeveling voor bedrijven waar nu al een recht op meer dan 2 dagen opleiding per VTE bestaat, om proactief een verder groeipad van het aantal vormingsdagen per VTE te onderzoeken.

Werkgroepen

Een nieuw op te richten werkgroep ‘groeipad opleiding’ zal de stand van zaken onderzoeken en andere aanbevelingen doen rond het groeipad, zoals hierboven werd besproken. De cao treedt in werking op 1 januari 2020.

Een nieuw op te richten werkgroep ‘functieclassificatie’ zal de noodzaak van een update van de huidige functieclassificatie onderzoeken en aanbevelingen formuleren om deze waar nodig aan te passen aan de laatste ontwikkelingen in de sector.

Een nieuw op te richten werkgroep ‘werkbaar werk’ zal onderzoeken en aanbevelen waar het werk werkbaar(der) kan worden gemaakt met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen als oudere werknemers, kamermeisjes.

Een nieuw op te richten werkgroep ‘bevoegdheid paritair comité’ zal aanbevelingen formuleren waar de bevoegdheid van het paritair comité kan worden aangepast, verduidelijkt en/of uitgebreid.

De reeds bestaande werkgroep ‘arbeidskledij’ zal haar werkzaamheden verderzetten en haar bevindingen formuleren inzake arbeidskledij, werkuniformeren en veiligheidskledij.

De vijf werkgroepen (groeipad opleiding, functieclassificatie, werkbaar werk, bevoegdheid paritair comité en arbeidskledij) engageren zich om minstens eenmaal per maand samen te komen en hun bevindingen tegen einde 2020 over te maken aan het paritair comité.

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte minstens 5 werkdagen bedraagt, zal de werknemer zich de eerste 3 werkdagen thuis ter beschikking houden :

  • Voltijdse werknemers dienen zich ter beschikking te houden gedurende de eerste 4 uren van hun arbeidsrooster
  • Voor deeltijdse werknemers wordt de tijd waarin ze zich ter beschikking moeten houden pro rata berekend en toegepast vanaf het aanvangsuur van hun arbeidsrooster
  • Deze bepalingen zijn van toepassing ongeacht of de werknemers blijkens het medisch attest het huis mag verlaten of niet.
  • Deze bepalingen zijn niet van toepassing indien andere bepalingen voorzien in het arbeidsreglement of via individueel akkoord in de arbeidsovereenkomst.

Werkbaar Werk

In toepassing van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk wordt het quotum vrijwillige overuren met overloon verhoogd van 120 naar 360. Het aantal uren dat niet wordt meegerekend tegen de interne grens stijgt van 25 naar 60 uur. Deze verhogingen zijn echter enkel van toepassing in ondernemingen waar een geregistreerd kassasyteem wordt gebruikt.

Sociale vrede

De sociale vrede zal verzekerd zijn in de sector tijdens de duurtijd van deze overeenkomst. Sociale voordelen die toegekend worden in de uitvoering van dit akkoord kunnen niet gecumuleerd worden met gelijkwaardige voordelen die reeds op het niveau van de onderneming werden toegekend. Wanneer gunstigere voorwaarden werden toegekend op het niveau van de onderneming blijven deze gehandhaafd. 

De syndicale organisaties zullen zich onthouden om op ondernemingsvlak aanvullende eisen te stellen die van die aard zouden zijn dat zij de verbintenissen van de ondernemingen die voortvloeien uit deze overeenkomst uitbreiden. De sociale gesprekspartners op ondernemingsvlak zijn vrij te onderhandelen, met respect van de loonnorm, over aspecten die niet voorkomen in dit akkoord.

Bron: akkoord 2019-2020 (PC 302.00) – 30.10.2019

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.