HET PC 111 (metaal-, machine en elektrische bouw) stelt als eerste zijn sectorakkoord voor

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Het PC 111 (voor de metaal-, machine en elektrische bouw) heeft als eerste een ontwerp van sectoraal akkoord afgesloten voor de periode 2019-2020. Dit akkoord van 23 mei 2019 respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019-2020 in overeenstemming met het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Invulling van de loonmarge (1,1 %)

Naar analogie met de periode 2017-2018 kunnen de ondernemingen in 2019-2020 de beschikbare loonmarge opnieuw op een alternatieve manier invullen via een overdraagbare ondernemingsenveloppe van 1,1 %.

De procedure voor de ondernemingsonderhandelingen is verschillend voor de ondernemingen met of zonder vakbondsafvaardiging.

De onderhandelingen moeten uitmonden in een akkoord tegen 30 september 2019. Deze termijn kan op ondernemingsvlak verlengd worden voor 30 september 2019.

De sociale partners doen volgende aanbevelingen met betrekking tot de besteding van de ondernemingsenveloppe:

 • er wordt absolute voorrang gegeven aan de harmonisering van de loon- en arbeidsvoorwaarden tussen arbeiders en bedienden wanneer er nog een verschil bestaat;
 • De besteding van de ondernemingsenveloppe mag in geen geval tot gevolg hebben dat de verschillen tussen de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders en de loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden groter worden of dat er nieuwe verschillen worden ingevoerd.

Bij gebrek aan ondernemingsinvulling worden de baremieke bruto-uurlonen op 1 juli 2019 verhoogd met 1,1 %.

Verhoging van de minimumlonen

Op 1 juli 2019 worden de minimumlonen verhoogd met 1,1 %.

Daarnaast wordt er ook een groeipad uitgewerkt:

 • Engagement om in de volgende sectorale akkoorden tot 2026 het nationaal minimumloon te verhogen met de indexering en de beschikbare loonmarge.
 • Bij de definitieve uitwerking of inwerkingtreding van dit engagement dient rekening te worden gehouden met de uitkomst van de lopende interprofessionele besprekingen over het minimumloon en waar nodig af te stemmen op de resultaten van dit overleg.

Ecocheques

Ecocheques kunnen voor 30 september 2019 opnieuw worden omgezet in een ander voordeel.

Eindejaarspremie

De sociale partners werken verder om te komen tot een CAO die een nationale geharmoniseerde regeling eindejaarspremie voor arbeiders en bedienden mogelijk maakt zodat op termijn ook het niveau van de eindejaarspremie uniform kan worden vastgelegd.

Mobiliteit (vanaf 01/01/2020)

Openbaar vervoer

Aanpassingen op basis van de CAO 19/9:

 • Vanaf 1 juli 2019 stijgt de werkgeverstussenkomst in het gemeenschappelijk openbaar vervoer van 64 % tot 70 %;
 • Vanaf 1 juli 2020 wordt de minimumafstand van 5 kilometer afgeschaft.

Eigen vervoer

Tussenkomst van 0,06 EUR/afgelegde km woon-werkverkeer, met

 • minimaal 1,50 EUR (of 1,80 EUR indien de afstand > 10 km)/arbeidsdag;
 • maximaal 6,50 EUR/arbeidsdag.

Fietsvergoeding

Er wordt een fietsvergoeding toegekend van 0,15 EUR/afgelegde km woon-werkverkeer met maximaal 6 EUR/arbeidsdag.

Loopbaanontwikkeling

Werkzekerheid

Verlenging van de werkzekerheidsclausule.

Duurzame inzetbaarheid

Er wordt een gemeenschappelijk sectoraal project duurzame inzetbaarheid uitgewerkt met als doel:

 • het inhoudelijk en financieel ondersteunen van werkgevers en werknemers bij de uitdagingen die gepaard gaan met langere loopbanen;
 • de opgebouwde kennis hierover waarborgen en delen;
 • paritaire betrokkenheid rond het thema ontwikkelen of stimuleren.

Fonds voor bestaanszekerheid

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 juli 2019 wordt de aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid verhoogd tot 12,07 EUR voor een hele uitkering en tot 6,03 EUR voor een halve uitkering.

Aanvullende vergoeding bij ziekte

Vanaf 1 juli 2019 stijgt de aanvullende vergoeding bij ziekte tot 93,27 EUR.

Aanvullende vergoeding SWT en oudere werklozen

De aanvullende vergoeding van 80,11 EUR wordt geïndexeerd met 2 %.

Aanvullende vergoeding volledige werkloosheid

De aanvullende vergoeding voor volledige werkloosheid van 6,03 EUR wordt geïndexeerd met 2 %.

Invoering van een vergoeding kinderopvang

Voor de periode van 01.01.2020 tot 31.12.2022 wordt er een tegemoetkoming bij kinderopvang ingevoerd:

 • van 15 EUR/maand en 180 EUR/jaar per werknemer en per kind;
 • voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Eind 2021 wordt deze tegemoetkoming geëvalueerd.

Opleiding

 • Bevestiging van het groeipad voor de interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding/per jaar;
 • In het kader van levenslang leren wordt het individueel opleidingsrecht uitgebreid van 8 naar 16 uren;
 • De tussenkomst via het opleidingsfondsen mag niet gevat zijn door een opleidingsbeding;

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De sectorale sociale partners komen overeen om op sectorvlak in te tekenen op alle in de NAR tot 31/12/2020 gesloten CAO’s over SWT, inclusief de bepalingen omtrent de mogelijkheid tot vrijstelling van beschikbaarheid:

 • SWT zware beroepen met 33 jaar loopbaan;
 • SWT zware beroepen met 35 jaar loopbaan;
 • SWT lange loopbaan (40 jaar);
 • vrijstelling aangepaste beschikbaarheid op vraag van de werknemer vanaf 62 jaar of een beroepsverleden van 42 jaar.

Landingsbanen en tijdskrediet

Tijdskrediet

 • Het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet met motief wordt verlengd tot 51 maanden of 36 maanden (motief opleiding).
 • Bevestiging van het recht op Vlaamse premies (aanmoedigingspremies).

Landingsbanen

 • Landingsbanen zonder uitkeringen blijven mogelijk vanaf 50 jaar na 28 jaar loopbaan.
 • Verlenging landingsbaan voor lange loopbaan of zware beroepen vanaf 55 jaar (4/5de tewerkstelling) en vanaf 57 jaar (halftijdse regeling).

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Ontwerp van sectoraal akkoord 2019 – 2020 Metaalbouw (PC 111.01-02) – 23.05.2019

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.