Het ontwerp van sectorale overeenkomst 2019-2020 voor het paritair comité 149.04 (metaalhandel) is gesloten

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Het PC 149.04 (metaalhandel) heeft een ontwerp van sectorale overeenkomst gesloten voor de periode 2019-2020. Dit akkoord van 3 juni 2019 respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1% in 2019-2020 overeenkomstig het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, lid 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord zijn vermeld. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge?

 • Verhoging van de baremieke lonen met 1,1% van de loonmassa op 1 juli 2019
 • Verhoging met 1,1 % van de effectieve lonen op 1 juli 2019,1% behalve voor de ondernemingen waar de marge alternatief via een onderhandelingsenveloppe wordt ingevuld.
   • Vrije recurrente invulling vanaf 1 juli 2019
   • Ondernemingen met vakbondsafvaardiging: dubbel akkoord (cao) tussen de werkgever en alle in de VA vertegenwoordigde organisaties over
    • De opstart van de onderhandeling op ondernemingsvlak
    • De concrete invulling vanaf 1 juli 2019
   • Ondernemingen zonder VA: dubbel akkoord (cao) tussen alle in het PC vertegenwoordigde organisaties
   • Timing: tegen 30 september 2019
 • Indien geen cao tegen 30 september 2019: verhoging van alle lonen met 1,1% op 1 juli 2019
 • Verhoging van de scheidingspremie tot 18,50 euro, vanaf 1 juli 2019, behalve voor ondernemingen waar al een gunstiger systeem bestaat 
 • Engagementsverklaring: loondegressiviteit voor jongeren wordt niet heringevoerd, met uitzondering van jobstudenten.

Opleiding

 • Geen scholingsbeding voor de gratis opleiding door Educam waarvoor aan de werkgever een premie werd betaald en de wettelijk of reglementair verplichte opleidingen
 •  …

FBZ

 • Indexering van alle aanvullende vergoedingen met 4,11 % op 1 juli 2019
 • Invoering van een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2021
 • Verlenging van de aanvullende vergoeding bij de landingsbaan vanaf 60 jaar voor iedereen en 55 jaar voor een 1/5e loopbaanvermindering en 57 jaar voor een 1/2e loopbaanvermindering in de gevallen van cao nr. 137 en dit vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021
 • Verlenging van de aanvullende vergoeding bij een zachte landingsbaan, vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2022
 • Omvorming van de aanvullende vergoeding bij ziekte naar een dagbedrag van 2,34 euro, vanaf 1 juli 2019.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Sectoraal intekenen op alle NAR-kadercao’s rond het SWT, inclusief de bepaling omtrent de mogelijkheid van de vrijstelling van beschikbaarheid, tot en met 30 juni 2021 (inzake de vrijstelling van beschikbaarheid tot en met 31 december 2022):

 •  SWT lange loopbaan op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden
 • SWT op 59 jaar na 33 jaar beroepsverleden en 20 jaar nachtwerk
 • SWT op 59 jaar na 33 jaar beroepsverleden in een zwaar beroep
 • SWT op 59 jaar na 35 jaar beroepsverleden in een zwaar beroep

Tijdskrediet en landingsbanen

 • Uitbreiding van het recht op halftijds/voltijds tijdskrediet met motief tot 51 maanden is mogelijk mits er een cao op ondernemingsvlak wordt gesloten en dit vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021
 • Sectoraal intekenen op de kadercao van de Nationale Arbeidsraad: handhaving op 55 jaar voor de 1/5de loopbaanvermindering en 57 jaar voor de 1/2de loopbaanvermindering bij lange loopbaan en zware beroepen, en dit tot en met 31 december 2020
 • Verlenging van de Vlaamse aanmoedigingspremies.

Instroom van nieuwe medewerkers in de sector

 • Verbeteren van de maatregelen om nieuwe werknemers in de sector te laten instromen
  • Verlenging van 4+1 dagen opleiding
  • De werkgever die van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 een arbeider nieuw in sector in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, heeft tijdens deze periode recht op premiekrediet van 100 euro per opleidingsdag
 • Verbeteren van de maatregelen om nieuwe werknemers in de sector te laten instromen voor knelpuntberoepen
  • Actualisatie van de lijst van knelpuntberoepen via het beroepenobservatorium Educam gekoppeld aan stimuleringsmaatregelen
 • Peterschapsopleiding
  • 4 dagen in het kader van het Vlaams OpleidingsVerlof of Betaald Educatief Verlof
  • 1 terugkommoment met een premiekrediet van 100 euro voor een volledige dag en 50 euro voor een halve dag, vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021

Werkbaar werk

 • Verder ontwikkelen van een sectoraal model van werkbaar werk, met Educam als promotor, vanaf 1 juli 2019, voor onbepaalde duur
 • Invoering van 1 bijkomende verlofdag na 10 jaar anciënniteit, naast de bestaande verlofdag na 15 jaar anciënniteit vanaf 1 januari 2019, voor onbepaalde duur
 • Toekenning van een 3e dag loopbaanverlof op 60 jaar vanaf 1 januari 2019, voor onbepaalde duur
 • Aanpassing van de cao stand-by: op vraag van arbeider recht op een rustperiode van 11u tussen de oproep en het begin van zijn normale uurrooster vanaf 1 juli 2019, voor onbepaalde duur
 • Verbetering van het klein verlet bij overlijden: opname klein verlet vanaf de dag van het overlijden tot 30 dagen na de dag van overlijden vanaf 1 juli 2019, voor onbepaalde duur
 • Sluiten van een sectorale cao non-discriminatie tegen 30 september 2019

Wendbaar werk

 • Sectorale cao kleine flexibiliteit: uitbreiding van het toepassingsgebied tot chauffeurs en verlenging van de cao tot 30 juni 2021
 • Grote flexibiliteit: uitwerking van het sectoraal kader voor fietsherstellers door middel van een procedure en de bepalingen gedefinieerd in onze sectorale documentatie.
 • Vrijwillige overuren en interne grens
  • Mits er een cao wordt gesloten op ondernemingsvlak met alle vakorganisaties vertegenwoordigd in de vakbondsafvaardiging (of, bij ontstentenis, met alle vakorganisaties vertegenwoordigd in het paritair subcomité), voor de servicetechniekers, kan:
   • het aantal vrijwillige overuren worden verhoogd van 120u tot maximum 300u per kalenderjaar
   • het aantal vrijwillige overuren dat niet meetelt voor de interne grens worden verhoogd van 25u naar 60u
   • de interne grens worden verhoogd van 143u naar 383u
  • ​​​​​​​​​​​​​​Op voorwaarde dat:
   • De cao wordt gesloten vóór 31 december 2019
   • Er terugkeerrecht is voor de werknemer

Outplacement

Vanaf 1 juli 2019 tot 30 en met juni 2021 valt 1300 euro ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ) en 500 euro ten laste van werkgever Er zal kwaliteitsbewaking worden uitgevoerd door Educam. Deze collectivisering zal evenwel niet plaatsvinden indien 4 weken opzeggingsvergoeding moet worden aangewend voor outplacement of bij beëindiging wegens medische overmacht.

Eindejaarspremie

 • Schrappen van de anciënniteitsvereiste van 3 maanden voor de toekenning van de eindejaarspremie
 • Gelijkstelling van het profylactisch verlof, adoptieverlof, pleegouderverlof, 3 maanden verlof voor medische bijstand, per referentieperiode/arbeider en palliatief verlof vanaf 1 januari 2020, voor onbepaalde duur.

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. We houden u uiteraard op de hoogte.

 

Bron: Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 (PC 149.04) – 03.06.2019

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.