Het ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 voor het paritair comité 118.00 (voedingsnijverheid) is gesloten

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Het PC 118.00 (voedingsnijverheid) heeft een ontwerp van sectoraal akkoord gesloten voor de periode 2019-2020. Dit akkoord van 1 juli 2019 respecteert de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1% in 2019-2020 overeenkomstig het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, lid 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste zaken uit dit sectorakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Invulling van de loonmarge

De enveloppe van 1,1% wordt toegekend aan de onderneming, te gebruiken met respect voor het kader voor de onderhandelingen 2019-2020.

De enveloppe stemt overeen met 1,1% van de brutolonen, verhoogd met de werkgeversbijdragen, maar verminderd met de kost van de verhoging van de sectorale minimumlonen.

Minimumloon

Per 1 juli 2019 stijgen de sectorale minimumlonen met 0,16 euro.

Per 1 januari 2020 stijgen de sectorale minimumlonen met 0,04 euro.

Per 1 januari 2020 stijgen de reële lonen met 1,1 %, tenzij er een ondernemingscao ten laatste op 31 december 2019. Deze verhoging is niet cumuleerbaar met de hogervermelde minimumlonen.

Brutopremie, ploegen- en nachtpremies

De brutopremie van 80 euro zal in de ondernemingen waar deze niet is omgezet in een ander voordeel, nog een laatste keer moeten betaald worden tegen 25 december 2019.

Per 1 januari 2020 worden de minimumbedragen van de sectorale ploegenpremies vastgelegd als volgt:

 • 3,96 EUR voor het ter beschikking stellen van de werkkledij
 • 4,68 EUR voor het onderhouden van de werkkledij
 • 3,96 EUR voor het ter beschikking stellen van de werkkledij

Per 1 januari 2020, wordt het minimumbedrag van de sectorale nachtpremie vastgesteld op 2,04 EUR.

Mobiliteit

Vanaf 1 januari 2020 verhoogt de tussenkomst in vervoerskosten met openbaar vervoer naar 80% en verhoogt de fietsvergoeding naar 0,24 EUR per effectief afgelegde kilometer.

Aanvullende vergoeding in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

De aanvullende vergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens medische overmacht bedraagt 11,38 EUR per dag vanaf 1 januari 2020.

Bestaanszekerheid langdurige ziekte

De aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte ten laste van het Sociaal en Waarborgfonds bedraagt 7,56 EUR per dag. Deze verhoging wordt toegepast vanaf de eerste uitbetaling na 1 januari 2020.

Kledijvergoeding

De werkgevers dienen de werkkledij ter beschikking te stellen en te onderhouden. De kosten voor de onderneming kunnen vanaf 1 januari 2020 per week geschat worden op:

 • 3,96 EUR voor het ter beschikking stellen van de werkkledij
 • 4,68 EUR voor het onderhouden van de werkkledij

Opleiding

Vanaf 1 januari 2020 verhogen de opleidingsinspanningen naar gemiddeld 4 dagen opleiding per jaar per voltijds equivalent.

SWT, tijdskrediet en landingsbanen

De partijen zullen een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten om de leeftijd in 2019 en 2020 te behouden op 55 jaar voor de 1/5de landingsbanen "lange loopbaan" en "zware beroepen" en op 57 jaar voor de 1/2de landingsbanen "lange loopbaan" en "zware beroepen".

Het bestaande systeem van eindeloopbaandagen wordt met ingang van 1 juli 2019 als volgt gewijzigd:

 • 3,96 EUR voor het ter beschikking stellen van de werkkledij
 • 4,68 EUR voor het onderhouden van de werkkledij
 • 3,96 EUR voor het ter beschikking stellen van de werkkledij
 • 4,68 EUR voor het onderhouden van de werkkledij

Het bestaande systeem van eindeloopbaandagen voor de grote bakkerijen wordt als volgt aangepast vanaf 01 juli 2019:

 • Van 60 naar 59 jaar (3 dagen)
 • En een extra dag op 62 jaar.

Werkbaar werk

Bedrijven die nog geen collectieve arbeidsovereenkomst hebben afgesloten, moeten dit doen voor 30 juni 2020. De sociale partners engageren zich om de eigen leden te ondersteunen en te motiveren om hier werk van te maken.

In overleg met de syndicale delegatie wordt de ondernemingscao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid geëvalueerd tegen ten laatste 30/6/2020. Hierbij wordt nagegaan welke acties verder moeten worden uitgewerkt en welke nieuwe acties ondernomen moeten worden.

Aanvullend pensioen

De tussenkomsten in het solidariteitsluik zullen binnen de bestaande middelen uitgebreid worden teneinde toe te laten aan bepaalde arbeiders om bij inkomensverlies de opbouw van hun sectoraal aanvullend pensioen te behouden. De wijzigingen zullen als volgt worden toegepast: de deelname in de financiering van het aanvullend pensioen van 1,00 EUR per dag tijdskrediet.

Sociale vrede

De vakorganisaties verbinden zich ertoe geen andere eisen te stellen in de onderneming dan de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Duur van de overeenkomst

De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst treden in werking op 1 januari 2019 en gelden voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepaling.

Het sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. We houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: Ontwerp van sectoraal akkoord 2019-2020 (PC 118.00) – 01.07.2019 

                                     

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.